• EN
  • DE

Powstaje gminna strefa inwestycyjna przy planowanej drodze S5

Od momentu rozpoczęcia procedury projektowania drogi ekspresowej S5 w pobliżu Trzebnicy rozpocząłem starania mające na celu wykorzystanie jej przebiegu dla rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Trzebnica oraz utworzenia nowych miejsc pracy. Naturalną konsekwencją utworzenia drogi szybkiego ruchu pomiędzy Trzebnicą a Wrocławiem jest bowiem zwiększenie atrakcyjności Trzebnicy dla potencjalnych inwestorów tworzących znaczną liczbę miejsc pracy. Z tego względu już podczas opracowywania koncepcji przebiegu drogi ekspresowej S5 po terenie naszej gminy aktywnie zabiegałem o przebieg trasy i lokalizację węzła drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie Trzebnicy, kosztem alternatywnego przebiegu bliżej Obornik Śląskich. Ostatecznie udało mi się przeforsować korzystny dla Trzebnicy przebieg drogi szybkiego ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Znając już ostateczny przebieg projektowanej trasy S5 w Gminie Trzebnica kolejnym etapem zabiegów o pozyskanie nowych inwestorów było zapewnienie w powstającym wówczas najważniejszym dokumencie planistycznym Gminy Trzebnica- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego rozległych terenów inwestycyjnych wzdłuż planowanej trasy szybkiego ruchu S5 w obrębach geodezyjnych sołectw Będkowo, Marcinów i Nowy Dwór. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebnica głosami radnych z klubu radnych Marka Długozimy oraz radnych koalicyjnych Trzebnica 2000 Plus, przy sprzeciwie radnych opozycyjnych zostało uchwalone we wrześniu 2012 roku. Jak już wielokrotnie wcześniej zapewniałem na terenach tych planuje ulokować Gminną Strefę Aktywności Gospodarczej o powierzchni kilkudziesięciu hektarów. W tym celu w czerwcu tego roku spotkałem się z Panem Sławomirem Sprawką, Zastępcą Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych oddział we Wrocławiu. Zdecydowana bowiem większość terenu, na którym zaplanowana została Strefa Aktywności Gospodarczej zarządzana jest przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Moja propozycja utworzenia na terenie Agencji strefy aktywności gospodarczej spotkała się ze zdecydowanym poparciem, gdyż inicjatywa w tym zakresie leży wyłącznie po stronie gminy i jest to wyłącznie kompetencja gminy. Na tym etapie starań pojawił się problem długotrwałej i kosztownej procedury odrolnienia omawianych nieruchomości, na których planowana jest trzebnicka strefa. Pan Dyrektor zgodził się z moją propozycją, aby uniknąć procedury odrolnienia poprzez włączenie omawianych terenów przewidzianych pod zakłady pracy w obręb geodezyjny miasta Trzebnica. W ten sposób, włączając omawiane nieruchomości w granice miasta automatycznie ulegną one odrolnieniu. W tym celu niebawem rozpocznę procedurę stosownej zmiany dokumentów planistycznych gminy. Równocześnie rozpocząłem starania związane z utworzeniem na omawianym terenie podstrefy jednej z działających na Dolnym Śląsku Specjalnych Stref Ekonomicznych. W dniu 9. czerwca 2014 roku spotkałem się wraz z sekretarzem Danielem Buczakiem z Panem Rafałem Jurkowlańcem, Prezesem Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- najprężniej moim zdaniem działającej strefy na Dolnym Śląsku. Propozycja utworzenia w Trzebnicy podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej spotkała się ze zdecydowanym poparciem Pana Prezesa, który wyraził opinię, że zaproponowane położenie trzebnickiej podstrefy będzie w kontekście rychłej budowy drogi ekspresowej S5 bardzo atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Na spotkaniu tym ustalone zostały kolejne kroki zmierzające do utworzenia w Trzebnicy podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warto nadmienić, w ramach planowanej podstrefy planowana jest budowa zakładu produkcyjnego firmy FM Państwa Trawińskich, która docelowo ma zatrudniać 800 osób. W chwili obecnej prowadzone są prace przygotowawcze w celu powstania tego zakładu.

Podczas spotkania założycielskiego i konstytuującego władze Trzebnickiej Rady Biznesu w 2013 roku zaproponowałem, aby jednym z pierwszych naszych wspólnych działań było wypracowanie systemu ulg podatkowych dla nowo powstających przedsiębiorstw, którego myślą przewodnią jest utworzenie nowych miejsc pracy. Stosowną uchwałę zawierającą pakiet ulg i zwolnień dla nowo powstałych przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy planuję przedstawić radnym na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się we wrześniu. Dzięki temu będzie możliwe stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dla potencjalnych przedsiębiorców, w skład której wejdą m.in. zapewnienia czasowych zwolnień od podatków lokalnych. Działania te wpisują się pozytywny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Trzebnica, którego dowodem są powstające nowe miejsca pracy.

Warto nadmienić, że tereny podstrefy nie będą podlegały żadnym ograniczeniom ewentualnych stref ochrony uzdrowiskowej, jeżeli miastu Trzebnica uda się uzyskać status uzdrowiska lub status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Omawiane tereny inwestycyjne zaplanowane zostały bowiem poza planowanymi strefami ochrony uzdrowiskowej, które ograniczone zostaną wyłącznie do terenów znajdujących się w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych ul. Leśnej i Lasu Bukowego oraz sołectw do niego przylegających. W związku z tym chciałbym uspokoić, że terenów inwestycyjnych nie będą krępowały w żaden sposób przepisy ustawy uzdrowiskowej, jak próbuje sugerować lokalna opozycja i Pan Starosta. W związku z planowanym utworzeniem w Trzebnicy podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej już dzisiaj spotykam się z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów, którzy poszukują atrakcyjnych lokalizacji pod budowę swoich zakładów, co w sposób znaczący przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i polepszenia koniunktury gospodarczej naszej gminy oraz zwiększenia jej dochodów.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica


SAM_9995.jpeg Pierwszym krokiem w kierunku utworzenia w Trzebnicy Gminnej Strefy Inwestycyjnej przy planowanej trasie S-5 było ujęcie ich w nowym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego, a kolejnym - spotkanie w Agencji Nieruchomości Rolnych z Zastępcą Prezesa - Sławomirem Sprawką, gdzie burmistrz Marek Długozima zaproponował przyłączenie tych terenów do miasta, co znacznie przyspieszy i uprości procedurę przeznaczenia tych terenów pod inwestycje. Kolejnym działaniem w tym zakresie są rozpoczęte rozmowy o przyłączeniu tych terenów do Legnickiej Specjalnej strefy Ekonomicznej.

Gminna Strefa Inwestycyjna2.jpeg

Gminna Strefa Inwestycyjna1.jpeg

Gminna Strefa Inwestycyjna - mapa poglądowa.jpeg