Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Oświadczenie Burmistrza Gminy Trzebnica

OŚWIADCZENIE


W artykule „Burmistrz proponuje: Trzebnica Azbest- Zdrój!” opublikowanym w nr 31 NOWej Gazety Trzebnickiej autorka artykułu sugeruje, że Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima prowadzi rozmowy z Ratuszem Miejskim we Wrocławiu na temat powstania w Marcinowie składowiska unieszkodliwiania azbestu z całego Dolnego Śląska.

Po raz kolejny redakcja NOWej Gazety Trzebnickiej nie zadała sobie trudu do zweryfikowania informacji „u źródła” i nie wysłała pytań w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Praktyka ta prowadzi do prezentowania na łamach NOWej Gazety Trzebnickiej jednostronnych i dalece nieobiektywnych w stosunku do Gminy Trzebnica artykułów, które wprowadzają w błąd lokalną opinię publiczną.

Po pierwsze Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima nie prowadzi z „Ratuszem Miejskim we Wrocławiu” rozmów na temat utworzenia w Marcinowie składowiska unieszkodliwiania azbestu z całego Dolnego Śląska. Warto zaznaczyć, że samorząd miejski Wrocławia nie jest władny decydować o rodzaju odpadów przyjmowanych na składowisku w Marcinowie, tak samo jak nie jest kompetentny decydować o miejscu składowania azbestu z terenu całego Dolnego Śląska.

Po drugie składowisko odpadów w Marcinowie zostało zaprojektowane w 2004 roku i wykonane przez mojego poprzednika na stanowisku burmistrza jako instalacja wyposażona w kwaterę do unieszkodliwiania azbestu, tak więc od samego początku swojej działalności składowisko odpadów w Marcinowie przyjmuje i unieszkodliwia azbest pochodzący m.in. z płyt eternitowych. Składowanie azbestu na składowisku odpadów w Marcinowie jest możliwe dzięki pozwoleniu zintegrowanemu na prowadzenie instalacji wydanemu z upoważnienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego decyzją Nr PZ 151/2008 z dnia 21 marca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami. Warto nadmienić, że funkcję Marszałka Województwa Dolnośląskiego pełnił wówczas pan Marek Łapiński, który w omawianym artykule NOWej Gazety Trzebnickiej pisze: „Odkąd od 20 lat obserwuję politykę lokalną w Trzebnicy, to decyzja o utworzeniu składowiska azbestu wydaje mi się delikatnie mówiąc, najmniej rozsądna ze wszystkich jakie w ciągu tych 20 lat podjęto”. Pan poseł zapomniał najwyraźniej, że z jego upoważnienia jako Marszałka Województwa Dolnośląskiego wydane zostało pozwolenie na składowanie azbestu w Marcinowie.

Po trzecie w kwatery do unieszkodliwiania azbestu wyposażonych jest wiele nowoczesnych składowisk odpadów a ich funkcjonowanie nie wiąże się ze zwiększoną zachorowalnością na raka płuc. Azbest unieszkodliwiany jest poprzez zabezpieczenie folią i zasypanie go ziemią. Tak zabezpieczony azbest nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim dla zdrowia ludzi. Niebezpieczny jest za to azbest w pokryciach dachowych, narażonych na uszkodzenie mechaniczne bądź działalnie skrajnych warunków atmosferycznych - silne opady deszczu lub gradu powodują niebezpieczne dla zdrowia pylenie. Z tego względu należy unieszkodliwiać powszechnie niegdyś wykorzystywane w gospodarstwach rolnych płyty eternitowe poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie i zeskładowanie pod powierzchnią ziemi, uniemożliwiające pylenie.

Gmina Trzebnica planuje w całości wykorzystać nowoczesne składowisko odpadów w Marcinowie, które na mocy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może przyjmować zmieszanych odpadów komunalnych. W tym celu władze gminy poszukiwać muszą innych niż odpady komunale możliwości wykorzystania składowiska odpadów oraz dodatkowych środków na realizację tego przedsięwzięcia. Środki na przebudowę składowiska odpadów w Marcinowie mogłyby zostać pozyskane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dodatkowej puli środków z Unii Europejskiej, które będą wydatkowane w nadchodzącej perspektywie finansowej na projekty dużych aglomeracji miejskich - Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.

Z całą stanowczością zapewniam, że na składowisku odpadów w Marcinowie nie będzie składowany azbest z całego Dolnego Śląska, jak sugeruje to tygodnik lokalny, który po raz kolejny wprowadził w błąd lokalną opinię publiczną.


Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica