• EN
 • DE
 • UA

Program Ciepłe Mieszkanie

31 maja 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dotacji na Zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr 1385/D/CM/WR/2022 z dnia 20.12.2022 r. zawartej pomiędzy Gminą Trzebnica a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wsparciem objęte będą Zadania dzielące się na:

działania podstawowe polegające na likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniających wymagań 5. klasy lub dyrektywy ekoprojektu oraz ich zamianie na:

 • kondensacyjny kocioł gazowy
 • ogrzewanie elektryczne
 • pompę ciepła powietrze-woda
 • pompę ciepła powietrze-powietrze
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
   

działania dodatkowe polegające na:

 • wykonaniu instalacji c.o.
 • wykonaniu instalacji CWU
 • wykonaniu instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania
 • wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • wymianie okien i drzwi zewnętrznych


UWAGA!
NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOTACJI WYŁĄCZNIE NA DZIAŁANIA DODATKOWE!

Kosztem kwalifikowanym jest także:

sporządzenie dokumentacji projektowej Zadania w zakresie przewidzianym Programem.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację:

Beneficjentem Programu może być osoba fizyczna spełniająca kryteria dochodowe:

wnioskodawcą uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której roczny dochód nie może przekroczyć 120.000 zł;

wnioskodawcą uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w Zaświadczeniu nie przekracza
kwoty:
a) 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

wnioskodawcą uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w Zaświadczeniu nie przekracza kwoty:
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

posiadająca jednocześnie tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Trzebnica.

Zaświadczenie o dochodach wydawane jest przez Burmistrza Gminy Trzebnica na podstawie złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (załącznik nr 5)

Poziomy i maksymalne kwoty dofinansowania:

podstawowy poziom dofinansowania – do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 15.000 zł;
podwyższony poziom dofinansowania – do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 25.000 zł;
najwyższy poziom dofinansowania – do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 37.500 zł.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji.

Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są:

na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzebnica;
w pokoju nr 98, piętro II, budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.

Wnioski w formie papierowej należy składać:

w pokoju nr 98, piętro II, budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.

Wnioski można składać drogą elektroniczną na wyznaczoną skrzynkę podawczą Urzędu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

adres skrytki ePUAP Gminy Trzebnica: 
/1y3nd3qd5d/SkrytkaESP

Wnioski o udzielenie dotacji można składać od 31 maja 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do Urzędu, datę nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej lub datę wysłania wniosku na skrzynkę podawczą Urzędu ePUAP wraz z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

UWAGA – WAŻNE!

Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją Zadania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być poczynione przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe w lokalu objętym wnioskiem.
Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub spełniające wymagania dyrektywy ekoprojektu.
Stan prawny lokalu, na który składany jest wniosek o udzielenie dotacji, musi być w pełni uregulowany.
Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.
Wybór wykonawcy jest swobodną decyzją Beneficjentów.


Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w pokoju nr 98, piętro II, budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.

Ogólne wytyczne Programu dostępne są na stronie wfosigw.wroclaw.pl - WFOŚiGW we Wrocławiu. 

Więcej również na bip.trzebnica.pl.
 

Liczba złożonych wniosków o udzielenie dotacji: 15 szt.
Liczba zrealizowanych zadań przez Beneficjentów: 0 szt.
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 0,00 zł


Zarządzenie Burmistrza Gminy Trzebnica nr OR.0050.95.2023
Regulamin Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzebnica CM
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wzór umowy o dofinansowanie z beneficjentem
Koszty kwalifikowane
3. Wniosek o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie
3.1. Załącznik do wniosku o dofinansowanie - instrukcja wypełniania
3.2. Załącznik do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współmałżonka
3.3. Załącznik do wniosku o dofinansowanie - zgoda współwłaściciela
4. Wniosek o płatność Ciepłe Mieszkanie
4.1. Załącznik do wniosku o płatność - instrukcja wypełniania
4.2. Załacznik do wniosku o płatność - protokół odbioru prac
4.3. Załacznik do wiosku o płatność - zestawienie kosztów
Załącznik nr 5 Żądanie wydania zaświadczenia