• EN
  • DE
  • UA

Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej

Zrzut ekranu 2023-04-28 o 10.41.09.png

 

 

OPERATOR PROGRAMU: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: „W dobrych relacjach siła rodziny”

Okres realizacji projektu: 1.01 – 31.12.2023r.

 

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu profilaktyki przemocy domowej. Model będzie "narzędziem" służącym do zmniejszenia zjawiska przemocy domowej poprzez podniesienie jakości relacji w rodzinie, w szczególności pomiędzy małżonkami/partnerami. W ramach modelu powstanie Centrum Dla Rodzin (CdR) które będzie opierać się głównie na aktualnym systemie pracy oraz współpracy i działań instytucji w gminie. Centrum Dla Rodzin skupi się na współpracy OPS, przedstawicielami zespołu szkół, przedszkoli, policji oraz oddziału caritasu. Dodatkowo zostanie nawiązana współpraca Centrum Dla Rodzin ze Środowiskowym Centrum Psychiatrii i Psychoterapii w Trzebnicy w ramach realizacji form wsparcia i współpracy. Partnerami w projekcie będzie Fundacja Amicus Cordis oraz Fundacja ARS AUXLILIUM. Podmioty te będą realizować działania szkoleniowe oraz kampanię informacyjno – promocyjną w trakcie realizacji projektu. Wypracowany system wsparcia będzie max. zintegrowany co będzie oznaczać że klient otrzyma pełne, całościowe wsparcie, które będzie opierało się na procesie, a nie pomocy incydentalnej, a proces wsparcia będzie planowy i etapowy. Oferta Centrum Dla Rodzin będzie łączyć działania o charakterze otwartym dla całej społeczności oraz skierowane do osób i rodzin z grup ryzyka. Działania będą nieodpłatne i dobrowolne dla wszystkich osób.

Innowacyjne rozwiązania;

  • wdrożenie narzędzia RESQL w 7 szkołach podstawowych;
  • nowa jakość współpracy specjalistów na terenie gminy, która powinna zapewnić dużo lepszy poziom profilaktyki przemocy;
  • otwarta formuła pozyskiwania informacji w zakresie możliwości wystąpienia przemocy domowej;
  • stały monitoring profilaktyczny w zakresie diagnozy przeprowadzanej na poziome szkół i przedszkoli przez specjalistów;

Rezultatami projektu będą;

  • podniesienie kompetencji pracowników i specjalistów w zakresie umiejętności oceny ryzyka wystąpienia przemocy domowej;
  • hamowanie czynników stwarzających potencjalne zagrożenie wystąpienia przemocy;
  • redukcja czynników ryzyka i ograniczenie zachowań ryzykownych;
  • ograniczenie i/lub opóźnienie inicjacji zachowań ryzykownych.

 

Projekt „W dobrych relacjach siła rodziny”
Ministerstwo Sprawiedliwości, Operator Programu „Sprawiedliwość”,
Współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 - 2021