• EN
  • DE
  • UA

Opieka wytchnieniowa dla osób niepełnosprawnych w Gminie Trzebnica - Edycja 2023

 

OPS.jpeg

 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy informuje, że rozpoczął nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel Wojewoda Dolnośląski przekaże Gminie Trzebnica środki w łącznej wysokości 263.068,52 zł całkowity budżet na realizację zadania wyniesie 278 068,52 zł.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program jest realizowany w dwóch formach:
1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
2. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:
1. ma niepełnosprawność sprzężoną (posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np.
ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.W 2023 roku Gmina Trzebnica świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego będzie realizowała w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi w ramach pobytu całodobowego realizowane będą w ośrodkach wsparcia.

Usługi przyznane w ramach Programu świadczone są nieodpłatnie.

UWAGA
1. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

2. Osoba niepełnosprawna lub członkowie rodziny, opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym ma prawo do samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej oraz miejsca, z zastrzeżeniem, iż wskazane miejsce otrzyma pozytywną opinię gminy.

3. Opieka wytchnieniowa nie może być świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 przez osoby zainteresowane jest złożenie:
1. Karty zgłoszeniowej do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023,
2. Kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności,
3. Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka – karta nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usług opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

W/w dokumenty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 (II piętro, pokój 119), w godzinach pracy Ośrodka do dnia 08.05.2023 r. Planowany okres realizacji Programu od 15.05.2023 r. - 31.12.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej