• EN
 • DE
 • UA

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę pieców w Gminie Trzebnica w 2023 r.

Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza, iż z dniem 11.04.2023 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr XXIII/262/21 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 marca 2021 r. oraz na podstawie Uchwały Nr XXVII/313/21 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/262/21 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 marca 2021 r.

 

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa:

Dotacja celowa może być udzielona na realizację w budynkach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych I nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe dotychczasowego źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego I jego zamianę na:

 • ogrzewanie gazowe;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • ogrzewanie na węgiel i drewno wg normy PN-EN-5:2012, w klasie 5;
 • pompę ciepła


Dotacja przysługuje Beneficjentowi, u którego funkcjonował będzie wyłącznie ekologiczny system ogrzewania, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że istniejący dotychczas piec lub kocioł c.o. opalany paliwem stałym zostanie fizycznie zdemontowany.

Rodzaje podmiotów, które mają prawo ubiegać się o dotację:

Beneficjentami dotacji są osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, na jakie udzielana jest dotacja.

Termin, miejsce I sposób składania wniosków o udzielenie I rozliczenie dotacji:

Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia) Pełnomocnictwo, Wniosek o rozliczenie dotacji celowej, protokół likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym,
protokół instalacji ogrzewania niskoemisyjnego oraz zestawienie kosztów kwalifikowalnych zadania stanowią Załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są:

 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
 • w pokoju nr 98, II piętro Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1,


Wnioski o udzielenie dotacji celowej z wymaganymi załącznikami przyjmowane są  w terminie od dnia 11.04.2023 r. do dnia 21.04.2023 r. 

Liczba wniosków ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski w formie papierowej należy składać :

 • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1, parter
 • istnieje również możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji celowej drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przez datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego formularzu wniosku z wymaganymi załącznikami wskazanymi w nim.

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadań realizowanych w ramach dotacji:

Dotacja przysługuje Beneficjentowi, u którego funkcjonował będzie wyłącznie ekologiczny system ogrzewania, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że istniejący dotychczas piec lub kocioł c.o. opalany paliwem stałym zostanie fizycznie zdemontowany.

 1. Dotacja przysługuje na nieruchomość położoną w granicach administracyjnych Gminy Trzebnica, do której beneficjent posiada tytuł prawny.
 2. Jeżeli istnieje więcej niż jeden Wnioskodawca tzn. więcej niż jedna osoba posiada tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowane zadanie wskazane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie I rozliczenie dotacji ( Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia ).
 3. Stan prawny nieruchomości, na którą składany jest wniosek, musi być w pełni uregulowany przed przystąpieniem do starania się o udzielenie dotacji.
 4. Dotacja na nieruchomość przysługuje tylko raz.
 5. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, w szczególności:
  - kosztów demontażu dotychczasowego ogrzewania zasilanego paliwami stałymi;
  - kosztów zakupu i montażu systemu ogrzewania, o którym mowa w § 1 ust. 1 “Regulaminu określającego zasady I tryb udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XXIII/262/21 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 marca 2021 r.
  - kosztów modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania;
  - kosztów montażu zbiorników na gaz płynny w przypadku braku dostępu do sieci gazowej oraz instalacji łączących takie zbiorniki z kotłem c.o.
 6. Dotacja nie może być wykorzystana na: opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlano-wykonawczy montażu instalacji, opinia kominiarska); budowę sieci energetycznych lub gazowych poza obrębem nieruchomości; zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia nieruchomości; prace remontowe niezwiązane bezpośrednio ze zmianą systemu ogrzewania i niebędące niezbędnymi do jego funkcjonowania.
 7. Na pokrycie kosztów wskazanych w punkcie 6. będzie udzielana dotacja na jedną nieruchomość, do wysokości 80% poniesionych wydatków: w roku 2023 - lecz nie więcej niż 4 000,00 zł.
 8. Warunkiem udzielenia dotacji I zawarcia umowy jest pozytywna weryfikacja istnienia w nieruchomości Beneficjenta czynnego systemu ogrzewania zasilanego paliwami stałymi ogrzewającego nieruchomość wykorzystywaną na cele mieszkalne. Weryfikacja jest dokonywana w trakcie wizji lokalnej lub na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji fotograficznej. Odmowa przeprowadzenia wizji i podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej w wyznaczonym terminie uznana będzie za rezygnację z ubiegania się z dotacji.
 9. Jakiekolwiek prace i zakupy materiałów związane ze zmianą systemu ogrzewania nieruchomości, na które przysługuje dotacja, nie mogą zostać rozpoczęte przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
 10. Beneficjent podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, w zakresie i na zasadach w niej określonych.
 11. Realizacja I rozliczenie zadania objętego umową o udzielenie dotacji celowej powinno nastąpić, nie później niż do dnia 30 listopada 2023 r. Przed upływem terminu wskazanego w umowie Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o rozliczenie dotacji (Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia) wraz ze wskazanymi w nim załącznikami, w tym protokół likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym (Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia), protokół instalacji ogrzewania niskoemisyjnego (Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia), zestawienie kosztów kwalifikowalnych zadania (Załącznik Nr 3a do Ogłoszenia) oraz faktury/rachunki dokumentujące koszty wykonania inwestycji.
 12. Wykonawca (pracownik, współpracownik lub właściciel firmy realizującej inwestycję) i kierownik budowy będący jednocześnie pełnomocnikiem Beneficjenta nie może podpisać protokołów realizacji zadania w imieniu Beneficjenta.
 13. Przez datę złożenia rozliczenia rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji w formie papierowej.
 14. Kwota dotacji w wysokości wynikającej z umowy dotacyjnej oraz dokumentacji przedłożonej w ramach rozliczenia, po zaakceptowaniu przez Dotującego, zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia przez Dotującego kontroli potwierdzającej zgodność wykonanych prac z ww. dokumentami, która to nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego rozliczenia.
 15. Dotujący zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów związanych z udzieleniem i rozliczeniem dotacji oraz realizacją inwestycji, a także do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji na etapie przyznawania dotacji, realizacji inwestycji oraz w okresie 5 lat od dnia pozytywnej weryfikacji rozliczenia dotacji.

UWAGA:

Gmina Trzebnica informuje, że nie współpracuje z żadnym z wykonawców w zakresie zmiany systemu ogrzewania. Tym samym wybór wykonawcy jest swobodną decyzją Inwestorów ( Beneficjentów ).
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w: pokoju nr 98, II piętro, Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 1 lub pod numerem telefonu: 71 388 81 84

 

Załącznik 1 Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik 2 Pełnomocnictwo

Załącznik 3 Wniosek o rozliczenie dotacji celowej

Załącznik 3a Zestawienie kosztów kwalifikowalnych

Załącznik 4 Protokół likwidacji ogrzewania

Załącznik 5 Protokół instalacji ogrzewania