Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

 • EN
 • DE
 • UA

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny dla uchodźców z Ukrainy przybyłych do Polski po 24.02.2022 r.

Informacja w języku ukraińskim / Інформація українською мовою

Stypendium szkolne:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy – Urząd Miasta Trzebnica, 2 piętro, pok. 122 do dnia 15 września 2022 r. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przyznaje się na okres 10 m-cy (od września do czerwca danego roku szkolnego).

Warunkiem niezbędnym do uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego – szczegółowa informacja poniżej.

 

 1. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 600,00 zł (netto).
   
 2. Wysokość dochodu oblicza się w następujący sposób:
   
  1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
    
   • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania dochodu,
   • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia 
     
   • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
     
  2. Do dochodu ustalonego nie wlicza się:
    
    
   • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
     
   • zasiłku celowego,
     
   • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
   • wartości świadczenia w naturze,
   • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych,
     
   • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
     
   • świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla cudzoziemcy posiadającego Kartę Polaka,
     
   • świadczenia wychowawczego tzw. Program, „Rodzina 500+” oraz dodatku wychowawczego,

     
  3. Wysokość dochodu powinna zostać potwierdzona:
    
   • oświadczeniem wnioskodawcy lub zaświadczeniem z zakładu pracy o wysokości zarobków,
     
   • oświadczeniem wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł taki jak np. darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło (lub ewentualnie oświadczeniem o braku takich dochodów).
     
  4. Osoby bezrobotne przedłożyć powinny oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Pracy 
   o statusie bezrobotnego.
    


   Przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się członka rodziny, który zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenie, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    
 3. Minimalna wysokość stypendium wynosi 99,20 zł miesięcznie.
   


Zasiłek szkolny:
 

 1. Głównym warunkiem przyznania uczniowi zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego (np. śmierć, pożar, powódź).
   
 2. Termin złożenia wniosku to 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
   
 3. Wysokość zasiłku szkolnego – jednorazowo do 620,00 zł na jednego ucznia.