#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieców

Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza, iż z dniem 1 czerwca 2021 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr XXIII/262/21 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 marca 2021 r.

 

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa może być udzielona na realizację w budynkach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe dotychczasowego źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego i jego zamianę na:

  • ogrzewanie gazowe;
  • ogrzewanie elektryczne;
  • ogrzewanie na węgiel i drewno wg normy PN-EN-5:2012, w klasie 5;
  • pompę ciepła.

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, na jakie udzielana jest dotacja

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Formularze wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji, protokołów realizacji zadania oraz zestawienia kosztów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy,
  • w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1, pok. 87 

 

Wnioski o udzielenie dotacji  przyjmowane są od 1 czerwca 2021 roku do 31 lipca 2021 roku.

Wnioski w formie papierowej należy składać:

  • Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.
  • Możliwe jest także składanie wniosków o udzielenie dotacji drogą elektroniczna za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

Jeżeli istnieje więcej niż jeden Wnioskodawca (więcej niż jedna osoba posiada tytuł prawny do nieruchomości) należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji (załączniki nr 2 do Ogłoszenia).

Stan prawny nieruchomości, której dotyczy  wniosek musi zostać w pełni uregulowany przed przystąpieniem do starania się o udzielenie dotacji.

 

Zasady realizacji i rozliczenia zadań objętych dotacją

Warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwo stałe ogrzewającego nieruchomość wykorzystywaną na cele mieszkalne.

Weryfikowane jest to w trakcie wizji lokalnej przeprowadzanej po złożeniu kompletnego wniosku. Dotacja udzielana jest poprzez zawarcie umowy dotacyjnej po przeprowadzeniu wizji.

Odmowa przeprowadzenia wizji i podpisania umowy dotacyjnej w wyznaczonym terminie  uznana będzie za rezygnację z dotacji.

Jakiekolwiek prace i zakupy materiałów związane ze zmianą systemu ogrzewania w nieruchomości, na które przysługuje dotacja, nie mogą być rozpoczęte przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.

Realizacja i rozliczenie zadań objętych umową o udzielenie dotacji winno nastąpić, nie później niż do dnia 30 listopada 2021 roku.

Przed upływem terminu wskazanego w umowie dotacyjnej Beneficjent obowiązany jest przedłożyć wniosek o rozliczenie dotacji (załącznik nr 3 do Ogłoszenia). Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym protokoły realizacji zadania sporządzone na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki nr 4 i 5 do niniejszego Ogłoszenia oraz faktury/rachunki (w oryginałach) dokumentujące koszty wykonania inwestycji.

Wykonawca (pracownik, współpracownik lub właściciel firmy realizującej inwestycję) i kierownik budowy będący jednocześnie pełnomocnikiem Beneficjenta nie może podpisać protokołów realizacji zadania w imieniu Beneficjenta.

Przez datę złożenia rozliczenia rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji w formie papierowej.

 

Kwota dotacji w wysokości wynikającej z umowy dotacyjnej oraz dokumentacji przedłożonej w ramach rozliczenia, po zaakceptowaniu przez Dotującego, zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia przez Dotującego kontroli potwierdzającej zgodność wykonanych prac z ww. dokumentami, która to nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego rozliczenia.

 

UWAGA!

Gmina Trzebnica informuje, że nie współpracuje z żadnym z wykonawców w zakresie zmiany systemu ogrzewania. Tym samym wybór wykonawcy jest swobodną decyzją Inwestorów. 

 

Informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w:

Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1, pok. 87 lub pod numerem telefonu: 71 388 81 76

 

Załączniki:

PDFZałącznik 1 - Wniosek o udzielenie dotacji celowej

PDFZałącznik 2 - Pełnomocnictwo

PDFZałącznik 3 - Wniosek o rozliczenie dotacji celowej

PDFZałącznik 3a - Zestawienie kosztów kwalifikowanych instalacji ogrzewania niskoemisyjnego

PDFZałącznik 4 - Protokół likwidacji

PDFZałącznik 5 - Protokół instalacji