• EN
  • DE
  • UA

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. w obszarach:

  • podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie.pdf
Ogłoszenie o konkursie.pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Gminy Trzebnica NR OR.0050.59.2021 z dnia 22 marca 2021 w sprawie zmiany zapisów ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2021, przez or.pdf (122,59KB)
PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej. (275,84KB)