Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Nowe zasady gospodarki odpadami

Od 1 lipca 2013 roku ruszył nowy system gospodarki odpadami. Informacji na temat harmonogramu i sposobu odbioru śmieci udziela Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO.

Harmonogramy obowiązujące od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2015:

Miasto Trzebnica
Sołectwa Gminy Trzebnica
Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady - miasto Trzebnica
Odpady wielkogabarytowe i elektroodpady - sołectwa Gminy Trzebnica

UWAGA !
Podane w harmonogramach terminy odbioru odpadów zbieranych selektywnie oznaczają termin rozpoczęcia odbioru tych odpadów w danym rejonie. W przypadku nagromadzenia dużej ilości odpadów będą one odbierane także w kolejnych dniach tygodnia. Prosimy o pozostawianie ich w miejscach, z których są odbierane, za co z góry dziękujemy.

Informujemy, iż z dniem 15 kwietnia 2013 r. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do złożenia deklaracji obowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, niestety znaczna część mieszkańców nie wywiązała się jeszcze z tego obowiązku. W związku z czym prosimy o jak najszybsze dokonanie formalności zgłaszając się do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy do pokoju numer 127, 128 i 129 (II piętro). Niezłożenie deklaracji nie skutkuje uniknięciem opłaty śmieciowej, spowoduje natomiast dodatkowe koszty i utrudnienia przy wprowadzaniu nowego systemu.


Deklaracja właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (od 1 lipca 2013 do 26 kwietnia 2015)

Deklaracja właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (od 27 kwietnia 2015)

Deklaracja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (od 1 lipca 2013 do 26 kwietnia 2015)

Deklaracja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (od 27 kwietnia 2015)


Zachęcamy także do pobrania ulotek informacyjnych (po wydrukowaniu wystarczy zgąć w dwóch miejscach - dzielone na trzy części):

Ulotka informacyjna o selektywnej zbiórce odpadów

Ulotka dla przedsiębiorców

Ulotka dla właśicieli domków jednorodzinnych

Ulotka dla właścicieli mieszkań

 
Przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów miesięczna opłata od osoby wynosi 11 zł.

Przy wyborze nieselektywnej zbiórki odpadów miesięczna opłata od osoby wynosi 18 zł.

plakat_smieci_druk.jpeg


Wypełniając obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) informujemy, że:

A.
Podmiotem wyłonionym w drodze ogłoszonego przez gminę przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi w zakresie zagospodarowania, odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest.
Konsorcjum w składzie:
1. Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Dolny Śląsk Sp. z o.o. - uczestnik konsorcjum, ul. Portowa 7, 55-200 Oława.

B.
Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez Chemeko – System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4 – 6, 54 – 519 Wrocław.

C.
za 2013 rok
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania to 10,31 %.
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła to 32,92 %.
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %
Ww. poziomy odzysku mieszczą się w granicach wymaganych przepisami prawa na dany rok kalendarzowy.

D.
za 2014 rok
Przy ul. Milickiej 47 w Trzebnicy (teren oczyszczalni ścieków komunalnych) funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest to miejsce, gdzie nieodpłatnie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
a) komunalne odpady zielone (trawa, liście, gałęzie),
b) przeterminowane leki,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) chemikalia, puszki po farbach, opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin oraz zużyte opony,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zepsute pralki, suszarki, monitory, itp.),
f) odpady budowlano-remontowe (w ilości do 1m3 na jedno gospodarstwo domowe - na rok),
g) odpady wielkogabarytowe (stare meble, kanapy, itp.)
h) termometry rtęciowe, zużyta odzież, itp.
GPSZOK czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 9ºº do 17ºº. Administratorem obiektu jest Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy, pl. M. Piłsudskiego.
Odpady przyjmowane są tylko od mieszkańców gminy Trzebnica, po okazaniu dowodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc.

E.
Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
1. Firma Usługi Komunalne WodNIK Sp. z o.o. decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska uzyskała wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pod numerem: E0000173Z. Punkt zbiórki zlokalizowany jest przy ul. Piwnicznej 12 w Trzebnicy.
2. Firma Handlowo - Usługowa JAKUB - Mieczysław Jakubowski decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska uzyskała wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pod numerem: E0009382Z. Punkt zbiórki zlokalizowany jest w Trzebnicy przy ul. Milickiej 47
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest również w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Milickiej 47 (teren gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych). Punkt administrowany jest przez Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o., z siedzibą w Trzebnicy, pl. M.Piłsudskiego 1. Mieszkańcy gminy Trzebnica, objęci nowym systemem gospodarowania odpadami mogą w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami oddać stare, niedziałające pralki, lodówki, suszarki, monitory itp. od poniedziałku do soboty w godzianach 9-17.