• EN
  • DE
  • UA

Rusza program „Opieki wytchnieniowej” oraz ”Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020 w Gminie Trzebnica

 

opieka wytchnieniowa_1.jpeg

 

 

Program „Opieki wytchnieniowej”- edycja 2020

Gminie Trzebnica przyznano dofinansowanie w ramach Programu pn.”Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ten cel Wojewoda Dolnośląski przekaże Gminie Trzebnica środki w łącznej wysokości 19.715,20 zł. Realizatorem Programu w imieniu Gminy Trzebnica jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami  równoważnymi (zgodnie z art.5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2019 r., poz.1172 z późn.zm).

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mją członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Gmina Trzebnica będzie realizowała wsparcie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej - limit 240 godzin w roku/ na jednego uczestnika Programu. Natomiast w ramach pobytu całodobowego w roku 2020 ustalono limit 14 dni. Usługi przyznane w ramach Programu świadczone będą nieodpłatnie.

Gmina przyznaje usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na podstawie Karty Zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, złożonej przez osobę niepełnosprawną/opiekuna prawnego lub członka rodziny/opiekuna osoby niepełnosprawnej, wydając decyzję administracyjną.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebnicy, pl.M.J.Piłsudskiego 1.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 312 05 27 w godz. 8.00 – 15.00 lub e-mail: ops@ops.trzebnica.pl

Link: https://duw.pl/pl/urzad/programy/solidarnosciowy-fundusz/16673,Program-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2020.html

 


 

Program ”Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2020

 

Gminie Trzebnica przyznano dofinansowanie w ramach resortowego Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ten cel Wojewoda Dolnośląski przekaże Gminie Trzebnica środki w łącznej wysokości 2.760,00 zł. Realizatorem Programu w imieniu Gminy Trzebnica jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy.

Głównym celem Programu jest wsparcie społeczne w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych:

  1. osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 r.ż., z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U.2019.1172 ze zmianami);
  2. dzieciom do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, które wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych, a ich dochód nie przekracza 400% obowiązującego kryterium dochodowego, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 2.804,00 zł, a dla osoby w rodzinie 2.112,00 zł.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy, pl.M.J.Piłsudskiego 1.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 312 05 27 w godz. 8.00 – 15.00 lub e-mail:

Link: https://duw.pl/pl/urzad/programy/solidarnosciowy-fundusz/16672,Program-Uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych-edycja-2020.html