Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88     //    W okresie od 27 lipca do końca sierpnia Urząd Miejski będzie przyjmował interesantów od godz. 8 do 15.

  • EN
  • DE

Absolutorium i wotum zaufania

20 lipca odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej. Tego dnia burmistrz Marek Długozima przedstawił raport o stanie gminy, otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała budżet Gminy Trzebnica za 2019 rok. Burmistrz w swoim przemówieniu zaapelował do radnych opozycyjnych o to, by pomimo innego postrzegania rozwoju Gminy Trzebnica, rozmawiać w sposób merytoryczny z uwagą nakierowaną na dobro mieszkańców. - Wierzę, że możemy różnić się w dobry sposób, bez kłótni i sporów. Zależy mi, byśmy nie tworzyli kolejnych podziałów, a dla dobra Gminy Trzebnicy, szukali tego, co łączy, a nie dzieli - mówił burmistrz.

                                                                                                       

Raport o stanie Gminy

Raport, podobnie jak przed rokiem wykonywała firma zewnętrzna: – Jak widać z wniosków zawartych w raporcie, Gmina Trzebnica wbrew twierdzeniom radnych opozycyjnych i lokalnego redaktora gazetki reklamowej „NOWa”, rozwija się dynamicznie na różnych płaszczyznach. Co więcej potwierdzają to inne niezależne rankingi, takie jak choćby ranking „Super Gminy” zorganizowany przez Gazetę Wyborczą z okazji 30. rocznicy samorządu terytorialnego w Polsce. Gmina Trzebnica – jako jedyna gmina z Powiatu Trzebnickiego – znalazła się w zaszczytnym gronie 30 gmin, które wywarły największy wpływ na rozwój Dolnego Śląska – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: – Mój autorski budżet Gminy Trzebnica został także pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W tym miejscu dziękuję radnym mojego ugrupowania, którzy są współodpowiedzialni za jego uchwalenie. Szkoda, że radni Koalicji Obywatelskiej oraz radni Prawa i Sprawiedliwości zawarli nieformalną koalicję przeciw rozwojowi naszej gminy. Pamiętajmy, że to właśnie oni nie poparli nowego budżetu, a tym samym wielu potrzebnych mieszkańcom inwestycji i inicjatyw, takich jak chociażby budowa chodnika prowadzącego do Raszowa czy zakupu respiratora na potrzeby trzebnickiego szpitala. Wciąż mam jednak nadzieję, że tacy radni jak Mirosław Marzec czy Krzysztof Śmiertka zrozumieją, że ich misja w samorządzie nie polega jedynie na pisaniu kolejnych pism do instytucji kontroli oraz psuciu wizerunku gminy, w której żyją. Wierzę, że w końcu zaczną działać z myślą i na korzyść mieszkańców, którzy ich wybrali, zajmując się ich sprawami i o te sprawy zabiegając – podsumował burmistrz.

Głosownie nad wotum zaufania i absolutorium

Zanim radni przystąpili do głosowania nad absolutorium, radna i jednocześnie przewodnicząca komisji rewizyjnej Barbara Ciepluch przedstawiła wszystkim pozytywną opinię dotyczącą realizacji ubiegłorocznego budżetu. Taką samą ocenę wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Komisja w swoim podsumowaniu stwierdziła, że budżet Gminy Trzebnica zrealizowany został zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Trzebnicy.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 127.641.067,02 zł, co stanowi 96,81 % założonego planu. Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 115.361.029,49 zł (98,98 % planu), a dochody majątkowe w kwocie 12.280.037,53 zł (80,32 % planu).

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 127.667.492,58 zł (93,74 % planu), z tego: wydatki bieżące w kwocie 104.694.730,47 zł (95,94 % planu) i wydatki majątkowe w kwocie 22.972.762,11 zł (84,86 % planu). W wyniku realizacji rocznego planu dochodów i wydatków, budżet zamknął się deficytem w kwocie 26.425,56 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 4.350.958,64 zł.

RIO, po zapoznaniu się z informacjami komisji rewizyjnej i przeanalizowaniu budżetu za 2019 rok, wydała pozytywną opinię. Następnie odbyło się głosowanie, podczas którego głosami radnych KWW Marka Długozimy – Skuteczni dla Rozwoju, burmistrz Marek Długozima otrzymał absolutorium. Przeciw zagłosowali radni Koalicji Obywatelskiej: Mirosław Marzec, Renata Bujak-Ziółkowska, Krzysztof Śmiertka. Za udzieleniem absolutorium nie zagłosowali również radna Koalicji Obywatelskiej Justyna Wróbel oraz radni Prawa i Sprawiedliwości: Janusz Szydłowski i Artur Kania. Wcześniej dokładnie takim samym stosunkiem głosów burmistrz otrzymał wotum zaufania.

– Dziękuję radnym z mojego klubu za udzielone poparcie, natomiast radnych opozycyjnych zapraszam do zmiany sposobu patrzenia na moje działania i dostrzeżenia tego jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się nasza gmina. Wciąż też zapraszam do wspólnej pracy na rzecz jej rozwoju – powiedział burmistrz i dodał: – Przed nami wiele nowych wyzwań, jesteśmy w przededniu otwarcia jednej z największych inwestycji w Gminie Trzebnica – Hali Widowiskowo-Sportowej, która pomimo wielu przeszkód już niebawem zacznie służyć dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz wszystkim mieszkańcom. Kolejną inwestycją będzie rozbudowa SP nr 2 o dziewięć klas wraz z budową łącznika. Budujemy kolejne, świetlice i drogi. Cały czas realizuję plan rozwoju gminy, tak by życie jej mieszkańców stawało się łatwiejsze. Wzrost mieszkalnictwa jest najlepszym dowodem na to, że Trzebnica to atrakcyjne miejsce do życia. Małe bezpieczne miasto z wszystkimi potrzebnymi udogodnieniami – skomentował burmistrz, który podziękował jednocześnie skarbnik Barbarze Krokowskiej za wsparcie i pomoc w przygotowaniu budżetu, przewodniczącemu Rady Miejskiej Mateuszowi Staniszowi, zastępcy burmistrza Krystynie Haładaj, sekretarzowi Danielowi Buczakowi, sołtysom, urzędnikom Urzędu Miejskiego oraz radcom prawnym i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Sprawa wiat przystankowych

W czasie trwania sesji poddano pod głosowanie również projekt obywatelski dotyczący pozostawienia wiat przystankowych na ul. ks. Bochenka. Do sprawy odniósł się burmistrz: – Tak jak obiecałem mieszkańcom, udało się zrealizować powstanie dworca autobusowego, który wszedł w skład nowego centrum przesiadkowego. Wsłuchując się w ich potrzeby pozostawione zostały przystanki dla wysiadających na ul. ks. Bochenka, co więcej od 1 sierpnia uruchomiona zostaje dodatkowa nitka komunikacji miejskiej, która spajać będzie wszystkie najważniejsze punkty w mieście. Seniorzy, matki z dziećmi oraz osoby niepełnosprawne będą mogli skorzystać z niej za darmo. Zapewniam również, że z uwagą będę obserwował funkcjonowanie nowego rozwiązania i w razie potrzeby wprowadzone zostaną korekty. Jednak wszyscy musimy sobie dać czas i przyzwyczaić się do nowych rozwiązań – powiedział burmistrz i dodał: – Podobnie było z przeniesieniem placu targowego. Wówczas radny Mirosław Marzec, nie miał problemów z tym, że starsze osoby będą musiały chodzić z centrum aż na ul. Milicką by zrobić zakupy. Może liczył on, że częściej skorzystają one ze sklepików trzebnickich kupców. Ten sam radny Marzec „dbając o interesy” mieszkańców chciał blokować powstanie deptaka oraz był przeciwny budowie marketów w Trzebnicy. Na szczęście dla nich, te powstały i nie musieli już oni dla ratowania budżetu wybierać się na zakupy do Wrocławia. Mówię to, by pokazać konkretny mechanizm działania niektórych radnych, którzy na pierwszym miejscu zawsze stawiają własne interesy. W wypadku przystanków, tym interesem jest zdyskredytowanie burmistrza w oczach mieszkańców oraz niszczenie zaufania społecznego. Radny dobrze wie, że powstanie centrum przesiadkowego jest dobrym rozwiązaniem dla Trzebnicy i sam pewnie podjąłby podobną decyzję, gdyby nie osobiste animozje co do mojej osoby. Dlatego jeszcze raz zapewniam, że mam głębokie przekonanie słuszności tej decyzji, a także z troską będę przyglądał się jak ono zafunkcjonuje, odpowiednio reagując na głosy i sugestie mieszkańców – podsumował burmistrz.

Warte podkreślenia jest również naganne i wulgarne zachowanie brata radnego Mirosława Marca – Waldemara, który w ciągu całej sesji obrażał przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Stanisza, a także wygłaszał niewybredne uwagi pod adresem burmistrza i radnych z jego komitetu. Na naganne zachowanie uwagę zwróciła radna Barbara Ciepluch, która poprosiła go o zachowanie powagi i uszanowanie obrad sesji Rady Miejskiej.

absolutorium-2020-1.jpegBurmistrz przedstawił raport o stanie gminy, otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium.

absolutorium-2020-2.jpegGłosami radnych KWW Marka Długozimy – Skuteczni dla Rozwoju, burmistrz otrzymał absolutorium. (fot. arch.)

absolutorium-2020-3.jpeg