• EN
 • DE
 • UA

Budżet Obywatelski Gminy Trzebnica 2024

belka.png

 

Zarządzaj Gminą Trzebnica i decyduj o jej wydatkach. Włącz się w proces unowocześniania naszej małej ojczyzny i zgłoś propozycję swojego projektu realizując potrzeby lokalnych społeczności. Do zdobycia jest 200 000 zł!

Szczegółowe założenia programu konsultacji społecznych znajdują się w uchwale

Rok 2024 to 8. edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica. Ta forma konsultacji społecznych pozwala zaangażować mieszkańców oraz umożliwia dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. W nowej edycji będzie to aż 200 tys. zł. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w ciągu tych wszystkich lat jego funkcjonowania swój głos oddało ponad 30 tys. mieszkańców, a pod głosowanie poddanych zostało 100 projektów. I choć wygrać w  danej edycji może jeden projekt, to już same pomysły zgłaszane przez mieszkańców pokazują mi w jakim kierunku mieszkańcy chcą rozwijać naszą gminę. To właśnie Budżet Obywatelski Gminy Trzebnica zwrócił moją uwagę na potrzebę powstania m.in. parku dla psów czy zakup wozu bojowego dla OSP Skoroszów - powiedział Marek Długozima - Burmistrz Gminy Trzebnica

W poprzedniej edycji do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica wybrany został projekt pod nazwą: "Boisko wielofunkcyjne w Jaźwinach", na który swój ważny głos oddało 1 435 mieszkańców. Przypomnijmy, że w 7. edycji zgłoszono 15 projektów, 13 z nich został pozytywnie zweryfikowane. Głosowanie trwało od 14 do 31 lipca i odbywało się w formie papierowej jak i online. Oddano 3 744 kart do głosowania oraz 1 036 głosów online co przełożyło się na 4 230 głosów ważnych oraz 550 głosów nieważnych.

 

 

www_BO 2024_.jpeg

 

 

BO 2024_harmonogram.png

 1. od 22.01.2024 r. do 09.02.2024 r. - składanie propozycji (wniosków) projektów;
 2. od 12.02.2024 r. do 27.02.2024 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów (wniosków) i zawiadomienie wnioskodawców o negatywnej weryfikacji wniosków;
 3. od 28.02.2024 r. do 12.03.2024 r. – rozpatrywanie złożonych odwołań od negatywnej weryfikacji wniosków;
 4. 13.03 - ogłoszenie wykazu zweryfikowanych projektów dopuszczonych i nie dopuszczonych do głosowania;
 5. od 14.03.2024 r. do 01.04.2024 r. – głosowanie mieszkańców Gminy Trzebnica;
 6. 05.04.2024 r. – ogłoszenie wyników.

Kliknij i zapoznaj się dokładniej z harmonogramem.

 

BO 2024_podstawowe info.png

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet obywatelski to projekt, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu Gminy Trzebnica. To proces, dzięki któremu mogą bezpośrednio oddziaływać na gminę priorytetyzując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu. W 2024 r. do dyspozycji jest 200 tys. złotych.
Jego zasadniczym celem jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Prowadzi on do aktywnego zaangażowania się w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego budżetu i budowania więzi w lokalnej społeczności.
 

Ile wynosi Budżet Obywatelski Gminy Trzebnica na rok 2024?

Budżet Obywatelski Gminy Trzebnica na 2024 rok wynosi 200 tys. zł.

 

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt, wykorzystując do tego wniosek będący załącznikiem nr 1. Kliknij i dowiedz się jak.

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty. Kliknij i sprawdź, jak oddać głos.

 

Kto może wziąć udział?

Zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego oraz wziąć udział w głosowaniu mogą osoby zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica.

 

W jaki sposób osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w BO 2024?

W przypadku, gdy zgłaszającym projekt, popierającym projekt lub biorącym udział w głosowaniu nad projektami w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica na rok 2024 jest osoba małoletnia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby do składania przez małoletniego wniosku, popierania przez małoletniego projektu lub głosowania przez małoletniego nad projektami. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody stanowi załącznik nr 3.

 

Czy jeden mieszkaniec może złożyć więcej niż jeden projekt?

Tak. Nie ograniczamy ilości projektów zgłaszanych przez jedną osobę.

 

Jak oszacować koszt projektu?

Szacunek powinien być oparty o dane zaczerpnięte z powszechnie dostępnych źródeł, np. z Internetu. Należy również pamiętać, że publicznie dostępne obiekty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty bezpieczeństwa, a koszty całości będzie można dokładnie określić dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

 

Czy w szacowaniu należy uwzględnić koszty projektu technicznego, tzn. czy trzeba wskazać takie punkty jak: opracowanie dokumentacji technicznej, koszty związane z pracą planistów, architektów itp.?

Tak, jednak wystarczy zwrócić uwagę na taką pozycję przy wyszczególnianiu elementów składowych danego projektu. Warto pamiętać, że zwyczajowo dokumentacja stanowi ok. 20% wartości całego projektu.

 

Skąd mam wiedzieć czy działka należy do gminy czy nie?

Można to sprawdzić np. w tym miejscu: sip.gison.pl/trzebnica

 

Jakie projekty mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego?

Projekty muszą spełniać określone uchwałą LIX/556/23 wymogi formalne. 

Projekty:
1) muszą być zgodne z prawem i wykonalne technicznie 
2) powinny - o ile jest to możliwe - uwzględniać uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240)
3) mogą być zlokalizowane na terenach należących do Gminy Trzebnica, które nie są obciążone na rzecz osób trzecich
4) muszą być wartości obejmującej wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty:
1) których przygotowanie, realizacja lub eksploatacja generowałyby niewspółmiernie wysokie koszty w stosunku do celu projektu
2) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi planami i programami obowiązującymi dla terenu Gminy Trzebnica
3) kolidujące z już rozpoczętymi inwestycjami na terenie Gminy Trzebnica
4) wymagające współpracy innych podmiotów, jeżeli te podmioty nie oświadczyły w formie pisemnej gotowości do współpracy przy projekcie
5) naruszające obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa osób trzecich

 

Jak będą oceniane złożone projekty?

Zgłoszone projekty podlegają ocenie według następujących zasad:

 1. spełnienie kryteriów formalnych wniosku, tj.:
 • wypełnienie i złożenie wniosku zgodnie z wymogami określonymi w § 2 uchwały i załączniku nr 1 do uchwały wraz z wymaganymi - niniejszą uchwałą załącznikami
 • złożenie i podpisanie wniosku przez osobę uprawnioną
 • złożenie wniosku w ustalonym terminie
 • dołączenie do wniosku listy z podpisami mieszkańców popierających projekt z zachowaniem minimalnej wymaganej ilości podpisów i sporządzonej zgodnie z wymogami określonym w § 2 ust. 3 i 4 uchwały oraz załącznikiem nr 2 do uchwały
 • w sytuacji, gdy zgłaszającym projekt jest osoba małoletnia, dołączenie do wniosku zgody rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej
 1. analiza merytoryczna projektu, która odbywa się według poniższych kryteriów:
 • projekt służy realizacji zadań własnych gminy
 • projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie narusza wymogów określonych w § 1 ust. 4 – 7 uchwały.
 • lokalizacja projektu została ustalona w granicach Gminy Trzebnica
 • projekt jest zgodny z aktualnymi na dzień zgłoszenia projektu ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w Gminie Trzebnica
 • projekt jest wykonalny technicznie, w tym dostępne są materiały i technologie umożliwiające jego realizację oraz realizacja projektu jest technicznie możliwa na konkretnej nieruchomości wskazanej w projekcie (o ile dotyczy)
 • wysokość kosztów projektu nie przekracza ustalonego budżetu
 • projekt będzie zrealizowany w ciągu jednego roku budżetowego, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji projektu inwestycyjnego na rok kolejny, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych (jako wydatki niewygasające)
   

Dlaczego warto się zaangażować?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei budżetu obywatelskiego. Wspólnie możecie realizować własne pomysły, aby tworzyć gminę marzeń.

 

BO 2024_dokumenty i załączniki.png

 

PDFZAŁĄCZNIK NR 4 Karta do głosowania BO 2024.pdf (445,06KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR 1 Wniosek - propozycja projektu.pdf (817,63KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR 2 Karta poparcia zgłoszonego projektu (364,72KB)

PDFZAŁĄCZNIK NR 3 Zgoda rodzica opiekuna prawnego osoby małotelniej.pdf (411,10KB)

PDFObwieszczenie o wynikach weryfikacji (3,16MB)

Uchwała nr LIX/556/23 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać projekty Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica na rok 2024.

Zmiana Uchwały Nr LIX/556/23 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica na rok 2024.

PDFZarządzenie OR 0050.12.2024 Burmistrza GMiny Trzebnica z 18 stycznia 2024 (279,01KB)