Urząd Miejski w Trzebnicy informuje, że w związku z wystąpieniem awarii sieci telefonicznej kontakt telefoniczny z urzędem jest utrudniony. Obecnie trwają prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii. Przepraszamy za utrudnienia  |  Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy: PON. WT. CZW.: 7:30-15:30  ŚR.: 7:30-16:00  PT.: 7:30-15:00   

  • EN
  • DE
  • UA

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:  Do zadań Zespołu należą działania zmierzające do poprawy sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowania procedur oraz standardów, poprzez:

Uruchomienie pracy Zespołu:

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby pokrzywdzonej.
Procedura „Niebieskiej Karty” może zostać uruchomiona przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, Oświaty i Ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Zalety Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Efektywniejsze rozwiązywanie problemów społecznych.
2. Możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się i wykluczających się wzajemnie.
3. Szybki i pełny przepływ informacji pomiędzy współpracującymi ze sobą służbami społecznymi, instytucjami, organizacjami oraz osobami.
4. Zwiększenie poczucia wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów społecznych.
5. Oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
6. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego oraz społeczności lokalnej.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny  może tworzyć tzw. GRUPY ROBOCZE, których członkowie odpowiedzialni są za opracowanie i realizację planu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy a także dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy.