Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Rzetelność dziennikarska w wykonaniu NOWej Gazety Trzebnickiej

W ostatnim numerze NOWej Gazety Trzebnickiej powrócił temat rozbiórki fragmentu kostki brukowej z terenu sąsiadującego z dworcem kolejowym. Przypomnijmy, że rozebrana z nieużytkowanego terenu kostka granitowa posłużyła do wybrukowania części ulicy Jana Pawła II - wizytówki miasta i miejsca najczęściej odwiedzanego przez turystów. O sprawie tej pisaliśmy już na stronie internetowej gminy. Artykuły opisujące to zagadnienie pojawiły się również w Panoramie Trzebnickiej oraz Kurierze Trzebnickim. Przypomnijmy, że sprawą tą z wniosku NOWej Gazety Trzebnickiej zajmował się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który konsultował się z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

W swoim piśmie z dnia 5 listopada 2012 roku przekazującym wniosek NOWej Gazety Trzebnickiej do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Maciej Rataj pisze m.in.: „Dlatego też nie można uznać wykonanych robót polegających na rozbiórce części utwardzenia działki z kostki granitowej jako robót wykonanych w warunkach samowoli budowlanej bez dokonania zgłoszenia w trybie art. 31 ustawy Prawo budowlane. Zatem organ nadzoru budowlanego zgodnie z posiadanymi kompetencjami przeprowadził czynności kontrolne wyjaśniające, które nie wykazały naruszeń ustawy Prawo budowlane”.

Z kolei Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nie podjął się rozpatrzenia przekazanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosku NOWej Gazety Trzebnickiej i przekazał sprawę z powrotem Powiatowemu Inspektorowi. W uzasadnieniu stanowiska Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków jest napisane: „Działka nr 43/1 w Trzebnicy nie jest położona na terenie wpisanym do rejestru zabytków, w związku z tym Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie posiada kompetencji do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tej sprawie. Zgodnie z przepisami dotyczącymi nadzoru konserwatorskiego, określonymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 ze zm.), organ konserwatorski może podejmować działania nakazowe w stosunku do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a taka okoliczność nie zachodzi w tym przypadku”.

Wyjaśnienia te najwyraźniej nie usatysfakcjonowały redakcji NOWej Gazety Trzebnickiej, która wystąpiła z kolejnymi wnioskami o udostępnienie informacji publicznej. W odpowiedzi na jeden z nich Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu stwierdził, że działka z której rozebrano fragment kostki brukowej objęta została ochroną poprzez zapisy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na potrzeby planowanej inwestycji budowy dworca autobusowego. W innej części stanowiska Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czytamy, że „działania prowadzone na terenie objętym ochroną konserwatorską powinny zostać uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków” oraz „…Gmina Trzebnica powinna była uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, wynikające z przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i ustawy Prawo budowlane”.

W miejscu tym zaznaczyć należy, że decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego (na której zapisy powołał się Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu uzasadniając objęcie omawianego terenu ochroną) nie jest aktem prawa miejscowego, ma ona charakter deklaratoryjny a nie konstytutywny. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rozstrzyga o możliwości realizacji konkretnej inwestycji, na konkretnym terenie i daje podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Wszystkie zapisy i uwarunkowania zawarte w decyzji, w tym warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, dotyczą konkretnego zamierzenia inwestycyjnego, a w tym wypadku budowy dworca autobusowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i będą wdrażane na etapie przygotowywania projektu budowlanego i występowania o wydawanie pozwolenia na budowę dworca autobusowego.

Tak więc dopiero na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę w ramach inwestycji budowy dworca autobusowego zajdzie prawna konieczność skonsultowania projektu budowlanego tej inwestycji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Tymczasem rozbiórka kostki brukowej, której legalność kwestionuje NOWa Gazeta Trzebnicka, miała miejsce przed rozpoczęciem inwestycji polegającej na budowie dworca autobusowego, której dotyczy omawiana decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Decyzja ta w części „Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” przewiduje pokrycie materiałem analogicznym lub zbliżonym wielkością i kolorystyką do oryginalnego (np. kostka betonowa szara) terenów przewidzianych do zagospodarowania. Tymczasem opracowywany projekt budowlany nowego dworca autobusowego nie przewiduje zagospodarowania terenu, z którego pozyskana została kostka granitowa.

Tym samym w przywołanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego brak jest podstaw do ewentualnego nakazania odtworzenia rozebranej przed rozpoczęciem budowy dworca autobusowego kostki granitowej. W omawianej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przeczytać można, że „dopuszcza się uzupełnienie brakujących lub zniszczonych partii analogicznym materiałem- na podstawie inwentaryzacji terenu”. Istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy sformułowaniem „dopuszcza się” a koniecznością uzupełnienia brakującej nawierzchni analogicznym materiałem. W omawianej decyzji na która powołał się Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków taka konieczność nie została sformułowana.

Poważne wątpliwości budzić może również ustalenie ochrony konserwatorskiej na podstawie aktu administracyjnego, jakim jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzja ta wcale nie musi stać się podstawą do realizacji jakiejkolwiek inwestycji, bowiem w myśl art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie rodzi ona praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, stwierdza tylko możliwość, a nie konieczność realizacji konkretnej inwestycji na danym terenie. Gmina Trzebnica w ciągu ostatnich sześciu lat zrealizowała około 400 inwestycji, z których znaczna część miała miejsce na terenach objętych ochroną konserwatorską. W okresie tym gmina konsultowała swoje zamierzenia inwestycyjne z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, jeżeli konieczność taka wynikała z przepisów prawa. W omawianym przypadku demontażu fragmentu kostki brukowej z terenu przyległego do dworca kolejowego, taka konieczność w opinii Gminy Trzebnica nie występowała.

W świetle przedstawionych powyżej wyjaśnień dziwić może teza postawiona przez redakcję NOWej Gazety Trzebnickiej, zgodnie z którą kostka brukowa rozebrana została nielegalnie. Podstawę do sformułowania takiej tezy stanowić mogłoby nałożenie na gminę kary za demontaż kostki granitowej lub chociażby nakazanie jej odtworzenia przez organy nadzoru. Nic takiego nie miało jednak miejsca. Dlatego też artykuł NOWej Gazety Trzebnickiej pt. „Kostka brukowa rozebrana nielegalnie!” traktujemy jako kolejny przykład pogoni gazety za tanią sensacją i wprowadzania opinii publicznej w błąd. Osobną kwestią jest fakt, że redaktorzy gazety NOWej podczas przygotowywania omawianego artykułu „Kostka brukowa rozebrana nielegalnie!” nie zwrócili się do Gminy Trzebnica o wyjaśnienie ich wątpliwości celem umożliwienia czytelnikowi zapoznania się z racjami obu stron. Takie działanie jest sprzeczne z zasadami rzetelności dziennikarskiej. Zgadzamy się z autorem omawianego artykułu w gazecie NOWej, że media są od tego, by patrzeć władzy na ręce. Nam chodzi jedynie o to, by w swojej działalności tygodnik lokalny dochowywał zasad rzetelności dziennikarskiej.