Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

  • EN
  • DE
  • UA

Ochrona danych osobowych (RODO)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy informuje, że przetwarza dane osób fizycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1),  zwanym dalej RODO.

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy informuje, że:

1)    administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trzebnicy, dane są przetwarzane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy,
pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica,
2)    dane są przetwarzane w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
3)    przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora,
4)    dane są przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa,
5)    dane są przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa,
6)    ma Pan/Pani prawo do:
a.    żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
c.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7)    podanie danych jest wymogiem ustawowym,
8)    niepodanie danych uniemożliwia zrealizowanie wniosku złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy
9)   dane osobowe przetwarzane przez Urząd Miejski w Trzebnicy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Informacji o zasadach udzielania informacji o treści: 
„Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać na podstawie pisemnego wniosku złożonego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy, przesłanego pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy lub sporządzonego w postaci elektronicznej i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”,

Kontakt tylko mailowy do Inspektora Ochrony Danych -  iod@um.trzebnica.p