• EN
  • DE
  • UA

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli od kwoty 701 zł,

2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (kryterium stanowi iloczyn kwoty 528 zł i liczby osób w rodzinie), w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Zasiłek okresowy ustala się:

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,

• w przypadku rodziny – do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.