Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

  • EN
  • DE
  • UA

Tryb udzielania pomocy społecznej

Kto może uzyskać pomoc społeczną?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

• osobom posiadającym obywatelstwo polskie,

• uprawnionym cudzoziemcom,przy czym muszą one zamieszkiwać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie są warunki uzyskania pomocy?

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom samotnym i rodzinom, jeśli dochód nie przekracza kryterium dochodowego.
Aktualnie kryteria dochodowe wynoszą:

• dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł,

• osobie w rodzinie - 528 zł,

• rodzinie - 528 zł x liczba członków rodziny.

Za dochód przyjmuje się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania.

Jednocześnie muszą wystąpić powody uzasadniające przyznanie pomocy, np.:

• bezrobocie,

• niepełnosprawność,

• długotrwała lub ciężka choroba,

• przemoc w rodzinie,

• potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

• bezdomność.

• sieroctwo,

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,

• zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa.

Wymagane dokumenty:

• dokument stwierdzający tożsamość,

• zaświadczenie o posiadanych dochodach wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkałych i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,

• w przypadku osób chorych, niepełnosprawnych dokument poświadczający stan zdrowia lub niepełnosprawność,

• inne dokumenty poświadczające sytuację bytową rodziny ubiegającej się o wsparcie.

 

Etapy przyznania świadczenia z pomocy społecznej

1. Złożenie wniosku

Świadczenia udzielane są na wniosek:

• osoby zainteresowanej,

• jej przedstawiciela ustawowego,

• innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w miejscu stałego zamieszkania lub w miejscu czasowego pobytu. Celem wywiadu jest ustalenie aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby i rodziny oraz opracowanie planu pomocy. Zasady i tryb przeprowadzania wywiadu reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Brak zgody osoby zainteresowanej na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy.Strona występująca o pomoc powinna dysponować dokumentami, które pozwolą ustalić dane personalne oraz informacje niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, materialnej, stanu zdrowia.Pracownik socjalny może również prosić o złożenie oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia. W razie wystąpienia dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu udokumentowanego przez osobę / rodzinę ubiegającą się o przyznanie pomocy społecznej, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, można odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

3. Termin i sposób załatwienia wniosku o pomoc

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 KPA).

4. Realizacja przyznanego świadczenia

Zakres przyznanej pomocy jest zależny od wielu czynników, a w szczególności wynika z indywidualnej sytuacji każdej osoby lub rodziny, a także od możliwości finansowych OPS. Musi być przy tym zgodny z celami pomocy społecznej. Pracownik socjalny po przeprowadzeniu wywiadu zaproponuje pomoc, która jest możliwa do udzielenia w danym przypadku i uzasadniona sytuacją osoby lub rodziny występującej o pomoc.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Brak współdziałania, a w szczególności:

• odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, lub niedotrzymanie jego postanowień,

• nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych,

• nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną ,

• marnotrawienie przyznanych świadczeń

stanowią podstawę do:

• odmowy przyznania lub ograniczenia świadczeń,

• wstrzymania świadczeń pieniężnych,

• przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.