• EN
  • DE
  • UA

Pomoc Kombatantom

Informacja dla Kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Do zadań Ośrodka Pomocy należy m.in.  realizacja zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat wynikającego z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w zakresie usług opiekuńczych, pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent, a także analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowania w tym zakresie stosownych inicjatyw.

 

Uprawnienia Kombatanta lub osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego:

 

  1. Pierwszeństwo do środowiskowej  opieki socjalnej w miejscu zamieszkania.

W związku ze wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego, wynikającym w szczególności z zaawansowanego wieku jego członków, osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania tj. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Pomoc w tej formie może być także przyznana osobie, w przypadku gdy opieki nie może zapewnić rodzina.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

  1. Pierwszeństwo do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, w tym przeznaczonym dla kombatantów, przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Osobę spełniającą powyższe kryteria Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kieruje do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu. Sytuacje wyjątkowe rozpatrywane są indywidualnie. Jednocześnie informujemy, że od dnia 9 listopada 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o pomocy społecznej (art. 64b), dzięki którym samorządy mają prawo zwolnienia Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP z opłaty za pobyt w DPS-ie bez konieczności spełnienia warunków ustawowych (dotychczasowy art. 64 ustawy o pomocy społecznej). Sam fakt przynależności do Korpusu Weteranów RP jest wystarczającą podstawą do zastosowania zwolnienia z opłat. Zwolnienie z opłat jest możliwe na wniosek lub z urzędu, całkowicie lub częściowo.

 

Kombatanci i ofiary represji wojennych i okresu powojennego, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej,  materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy  pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.