• EN
  • DE
  • UA

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej należy rozumieć osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001  r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zwartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).

 

Wysokość dodatku energetycznego 

1. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

2. Wysokość limitu, o którym mowa powyżej wynosi: 

• 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
• 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
• 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się  z co najmniej 5 osób.

3. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r.  do 30 kwietnia 2020 r. ww. dodatek będzie wynosił: 
• dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł miesięcznie;
• dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,80 zł miesięcznie;
• dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł miesięcznie.

5. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. 

 

Osoba ubiegająca się o ww. dodatek powinna do wniosku dołączyć wymagane kopie dokumentów. Natomiast oryginały tych dokumentów okazać do wglądu.