Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Relacja ze spotkania burmistrza z mieszkańcami ws. nowego systemu gospodarki odpadami

W czwartek 20 grudnia 2012 roku w godzinach wieczornych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Trzebnica w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami oraz wysokości opłat z tytułu wywozu śmieci. Konsultacje te nie wynikały z obowiązku ustawowego, jak napisała NOWA Gazeta Trzebnicka. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy Burmistrza Gminy Trzebnica, Pana Marka Długozimy, który chciał zapoznać mieszkańców gminy z założeniami nowego systemu gospodarki odpadami oraz przedstawić czynniki determinujące wysokość nowej opłaty za wywóz odpadów komunalnych.     

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązek organizacji systemu gospodarki odpadami przeniesiony został na gminy. Z tego tytułu do obowiązków rady gminy należy m.in. ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak poinformował Burmistrz Gminy Trzebnica w celu wprowadzenia postanowień wspomnianej ustawy w życie, organizacji nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Trzebnica, 24 stycznia 2012 roku powołał on zespół roboczy pod przewodnictwem Pana Jerzego Treli- Zastępcy Burmistrza. Do zadań zespołu należało m.in. przygotowanie stosownych projektów uchwał Rady Miejskiej oraz określenie metody ustalania opłaty oraz wysokości stawek za odbiór odpadów komunalnych. Zespół ten zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonał kalkulacji kosztów mających wpływ na funkcjonowanie nowego systemu. Wzięto pod uwagę  koszty odbioru i transportu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, ich przyjęcia do zagospodarowania przez instalacje a także koszty funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów i obsługi administracyjnej systemu. Opłaty w wysokości 15 zł miesięcznie od osoby, która segreguje odpady oraz 25 złotych miesięcznie od osoby, która nie segreguje odpadów są wynikiem  matematycznej kalkulacji kosztów funkcjonowania nowego systemu na podstawie rzeczywistych danych, którymi zespół dysponował. Na spotkaniu tym Burmistrz Gminy Trzebnica zapewnił jednak, że zaproponuje radnym stawki niższe od wyliczeń zespołu. Będzie to możliwe między innymi dzięki inicjatywie środowiska samorządowców mającej na celu zmianę dalece niedoskonałej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada, że określone rodzaje odpadów komunalnych mogą być zagospodarowane jedynie w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK), które wyznaczają sejmiki poszczególnych województw. W przypadku wyznaczonego na Dolnym Śląsku regionu północno- centralnego (obejmującego 29 gmin w tym m.in. Gminę Trzebnica) jedyną na chwilę obecną instalacją, posiadającą status instalacji regionalnej w zakresie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych jest obiekt w Rudnej Wielkiej, gm. Wąsosz. Instalacja w Rudnej Wielkiej pełni również funkcje regionalnej kompostowni oraz składowiska. Odebrane od mieszkańców odpady komunalne zmieszane muszą w pierwszej kolejności trafić na linię segregacyjną instalacji w zakresie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, oznacza to, że wszystkie odpady zmieszane pochodzące z gmin regionu północno- centralnego będą musiały trafić właśnie do instalacji w Rudnej. Decyzja ta niestety niesie konsekwencje dla wysokości stawek z tytułu odbioru odpadów komunalnych: powstają dodatkowe koszty dowozu odpadów do składowiska w Rudnej (około 60 kilometrów w jedną stronę) zamiast dowozu do pobliskiego Marcinowa oraz zwiększone koszty przyjęcia niesegregowanych odpadów „na bramie” składowiska odpadów w Rudnej (około 400 złotych za tonę w Rudnej zamiast dotychczasowych 237 zł za tonę w Marcinowie). Te obiektywne i niezależne od Gminy Trzebnica czynniki powodują, że dotychczasowe wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych ulegną niestety zwiększeniu. Tworzenie monopolu Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na odbiór odpadów komunalnych to nie jedyne słabości nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kolejną z nich jest obowiązek wyboru firmy odbierającej odpady komunale w drodze przetargu. Rozwiązanie to najprawdopodobniej spowoduje koncentrację odbioru odpadów komunalnych w naszym regionie przez 2-3 firmy, które zmonopolizują rynek odbioru odpadów z całymi negatywnymi tego następstwami.

Dlatego też środowisko samorządowców z terenu aglomeracji wrocławskiej w tym Burmistrz Gminy Trzebnica podpisało się pod listem skierowanym do rządu i parlamentu zawierającym postulaty zmiany nieprzemyślanej ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze postulaty środowiska samorządowego brzmiały: funkcjonujące gminne instalacje, zajmujące się przetwarzaniem odpadów komunalnych, powinny mieć możliwość działania w przyjętym systemie na mocy decyzji władz gminy, gminne osoby prawne (spółki, stuprocentowo gminne zakłady budżetowe) powinny otrzymywać zlecenia na usługi w zakresie gospodarki odpadami bezpośrednio z gmin, bez przetargu (na mocy prawa unijnego), należy skorygować granice obszarów gospodarowania odpadami (zadanie samorządu wojewódzkiego) tak, by gminy mogły wybrać najbliższą instalację. Parlament Rzeczpospolitej Polskiej w coraz większym stopniu jest świadomy niedoskonałości uchwalonej w 2011 roku ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Dowodem na tą tezę są przyjęte przez Senat poprawki do omawianej ustawy, które umożliwią m.in. różnicowanie opłaty za odbiór odpadów komunalnych w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (pozwoli to obniżyć wysokość opłaty dla rodzin wielodzietnych). Omawiana ustawa jest kolejnym przykładem nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków na gminy, z którymi te ostatnie muszą radzić sobie same. 

W trakcie spotkania Burmistrza Gminy Trzebnica z mieszkańcami jak i na łamach lokalnego tygodnika pojawiło się wiele pytań i niejasności związanych z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie Trzebnica. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich wraz z odpowiedziami. Szkoda jedynie, że w internetowym wydaniu NOWej Gazety Trzebnickiej nie zostało jak dotychczas zamieszczone nagranie filmowe ze spotkania z mieszkańcami, które było rejestrowane przez dziennikarzy wspomnianej gazety. 

IMG_4435.jpeg
Spotkanie konsultacyjne burmistrza z mieszkańcami ws. nowego systemu gospodarki odpadami

1. Ile będą wynosiły stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych w Gminie Trzebnica?

Na spotkaniu z mieszkańcami Burmistrz Gminy Trzebnica zapewnił, że stawki za odbiór odpadów komunalnych będą na pewno niższe od zaproponowanych przez zespół roboczy stawek 15 zł od osoby za odpady segregowane i 25 za opłaty niesegregowane. Dotychczas mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych z Trzebnicy płacą średnio za wywóz odpadów komunalnych 10,32 zł od osoby miesięcznie. Burmistrz na spotkaniu z mieszkańcami zapewnił, że zarekomenduje radnym z Klubu Radnych Marka Długozimy opłatę nieznacznie wyższą za odpady segregowane od wspomnianej kwoty 10,32 zł od osoby. Jako prawdopodobny określił również scenariusz w którym, jeśli Gmina Trzebnica uzyska zezwolenie na zapełnienie dotychczasowego składowiska odpadów w Marcinowie i eksploatację tamtejszej sortowni, opłata pobierana od mieszkańców ulegnie zmniejszeniu. Burmistrz zapewnił również, że jeżeli poprawka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotycząca możliwości wprowadzenia preferencyjnych opłat za odpady od rodzin wielodzietnych wejdzie w życie, opłata „śmieciowa” w Gminie Trzebnica będzie ulgowa dla rodzin wielodzietnych.

2. Czy początkowa propozycja stawek w wysokości 15 i 25 złotych miała na celu pokrycie nie tylko kosztów funkcjonowania  nowego systemu gospodarki odpadami ale i zarobienie na nim kosztem mieszkańców?

Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) gmina nie ma możliwości prowadzenia działalności komercyjnej w dziedzinie gospodarki odpadami, nastawionej na wypracowanie zysku z opłaty „śmieciowej”. RIO zauważa również, że jeżeli gmina źle oszacuje stawkę to będzie musiała pokryć stratę z własnych środków. W przypadku przeszacowania stawki pozostałe środki przechodzą na następny rok budżetowy  i mogą być wydatkowane na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym m.in. na obniżenie opłaty za wywóz odpadów komunalnych.  W związku z tym Gmina Trzebnica, podobnie jak inne gminy, nie ma możliwości zarabiania na opłacie „śmieciowej” kosztem mieszkańców. 

3. Dlaczego inne gminy z terenu Powiatu Trzebnickiego zaproponowały niższe stawki opłaty „śmieciowej” od Gminy Trzebnica?

Rozpiętość opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminach z terenu Powiatu Trzebnickiego wynosi odpowiednio za odpady segregowane i niesegregowane od 11,5 i 18 zł (Gmina Wisznia Mała) do 7 i 16 zł (Gmina Oborniki Śląskie). W przypadku wielu gmin wyliczenia matematyczne opłat niezbędnych do utrzymania nowego systemu są wyższe niż propozycje rekomendowane ostatecznie przez wójtów i burmistrzów i stawek uchwalonych przez radnych. Oznacza to nic innego jak to, że przynajmniej w początkowym okresie funkcjonowania nowego systemu gminy będą do niego dopłacać. Poza tym należy patrzeć na każdą gminę indywidualnie, każda z nich ma inne uwarunkowania lokalne, plany oraz założenia odnośnie nowego systemu gospodarki odpadami. Wszystkie to ma również wpływ na jednostkową stawkę. Na ostateczne obniżenie stawki wpływ będzie miała również w dużym stopniu postawa mieszkańców jeśli chodzi o selektywną zbiórkę. Im więcej odpadów wysegregujemy tym mniej zostanie odpadów komunalnych zmieszanych, których koszt zagospodarowania jest największy. W gminach typowo wiejskich łatwiej jest egzekwować ten obowiązek. Decyzja Burmistrza Gminy Trzebnica o rekomendowaniu radnym stawek opłaty „śmieciowej” niższej od pierwotnych wyliczeń opiera się na założeniu, aby Gmina Trzebnica nie musiała angażować w działanie nowego systemu zbyt wielu dodatkowych środków samorządowych a ewentualne „straty” gminy były na korzyść rodzin wielodzietnych.

4. Czy prawdą jest, że Gmina Trzebnica nie wykorzystała możliwości dostosowania składowiska odpadów w Marcinowie do wymogów stawianych Regionalnym Instalacjom Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

Zarzut ten sformułowany został przez Pana Marka Łapińskiego. Nie jest on jednak poparty merytorycznymi argumentami. Nie było bowiem obiektywnej możliwości dostosowania w tak krótkim czasie (nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest z 1 lipca 2011 roku) i przy tak zmiennym systemie prawnym instalacji w Marcinowie do wymogów instalacji regionalnej. Poza tym akty wykonawcze precyzujące wymagania stawiane instalacją regionalnym pojawiły się dopiero we wrześniu 2012 r.  Wątpliwym jest, aby w tak krótkim czasie udało się sporządzić projekt techniczny z niezbędnymi konsultacjami i pozwoleniami. Składowisko odpadów w Marcinowie jest bowiem co najmniej kilkukrotnie za małe aby mogło pełnić funkcję regionalnego składowiska, nie spełniamy również wymagań stawianych instalacji regionalnej w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Gmina Trzebnica nie dysponuje również własnym terenem w sąsiedztwie obecnego składowiska, w związku z czym jego powiększenie wymagałoby wyłączenia znacznych terenów z produkcji leśnej, co również wiązałoby się z czasochłonną procedurą i znacznymi odszkodowaniami należnymi Lasom Państwowym i Skarbowi Państwa. Kolejną trudnością byłoby znalezienie kilkunastu milionów złotych na wykonanie nowych kwater składowiska odpadów w Marcinowie bądź rozbudowę części biologicznej instalacji. Pamiętajmy, że instalacja w Marcinowie rozpoczęła swoją działalność w 2008 roku z zamiarem użytkowania przez kilkanaście lat. Na tamtą chwilę byliśmy nowoczesnym obiektem spełniającym wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy. Nic nie wskazywało na to, że po czterech latach sytuacja tak gwałtownie się zmieni. Tym razem mogłoby być podobnie, nikt nie zagwarantuje nam, że za parę lat przepisy nie zmienia się ponownie. Wysoce prawdopodobne jest również, że poniesione na dostosowanie do wymogów instalacji regionalnej koszty nie zwróciłyby się. Stałoby się tak dlatego, że składowiska odpadów ustąpią wkrótce miejsca spalarniom odpadów, których budowa planowana jest w naszym regionie. Gmina Trzebnica jest jeszcze w o tyle komfortowej sytuacji, że w razie najbardziej pesymistycznego scenariusza- zamknięcia składowiska odpadów w Marcinowie nie będzie musiała zwracać dofinansowania pozyskanego przez gminę ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Taki scenariusz jest niestety realny dla wielu gmin posiadających nowoczesne składowiska odpadów. Szkoda jedynie, że Pan Marek Łapiński jako poseł wybrany z terenu ziemi trzebnickiej zamiast zaoferować pomoc przy wprowadzeniu zmian w  obowiązujących przepisach, które były by korzystne dla gmin w podobnej sytuacji, woli krytykować władze Gminy Trzebnica.    

5. Jaką rolę pełniło będzie w nowym systemie gospodarki odpadami składowisko odpadów w Marcinowie i czy zostanie ono zamknięte?

W nowym systemie gospodarki odpadami instalacja  w Marcinowie będzie miało status instalacji zastępczej w zakresie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów oraz jako składowisko. Będą na nim przetwarzane na linii segregacyjnej lub składowane na kwaterze odpady w chwili przestoju lub wypełnienia instalacji regionalnej. Od dłuższego czasu Burmistrz Gminy Trzebnica wraz z  posłanką Panią Ewą Wolak zabiega o możliwość przedłużenia funkcjonowania składowiska odpadów w Marcinowie do czasu jego wypełnienia. Obecnie rozpatrywane są jeszcze inne możliwości wykorzystania instalacji (składowiska oraz linii segregacyjnej) np.  składowanie odpadów innych niż te, co do których jest obowiązek składowania w instalacjach regionalnych. W związku z tym prawdopodobieństwo zamknięcia gminnego składowiska odpadów w Marcinowie jest znikome.