Szanowni Państwo, od 25 czerwca do 31 sierpnia 2019 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Program "Dobry Start 300+"

 

dobry start.jpeg

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy informuje, że od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy "Dobry Start". Pierwszym rokiem realizacji Programu jest rok 2018 i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Rząd Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018r., poz.1061) ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko do ukończenia 20 roku życia uczące się w szkole – bez względu na posiadane dochody.

- Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia

- Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia

- Przy ustalaniu prawa do świadczenia nie są brane pod uwagę dochody rodziny

- Wniosek o świadczenie może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

- Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole

- W przypadku przyznawania świadczenia nie ma konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

- Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia

- Wniosek w formie papierowej będzie można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy w miesiącu lipcu 2018 roku

- Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia

- W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach tutejszy ośrodek ma 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia

- Wnioski o wypłatę świadczenia "Dobry Start" będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjna w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego, II piętro, pokój 124

Poniedziałek od 7:30 do 13:00

Wtorek od 7:30 do 13:00

Środa od 12:00 do 15:45

Czwartek od 7:30 do 13:00

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 71 312 05 27 wew. 146, 152, 153, 154.
Informacje dla klientów m. in. o przyznaniu świadczenia będą wysyłane z bezpiecznej poczty elektronicznej dobrystart@ops.trzebnica.pl

 

Dobry Start ulotka A5 06-06-1.jpeg