• EN
  • DE
  • UA

Harmonogram BO 2020

www BELKA BO 2020.png

 

1. Składanie propozycji 15-22.06

Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Trzebnica może złożyć dowolną liczbę propozycji do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Propozycje należy składać na specjalnym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej trzebnica.pl lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego. Każda propozycja musi być poparta 5 głosami innych mieszkańców naszej gminy.

Wypełniony formularz można przekazać na 3 sposoby:

  • osobiście: w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
  • elektronicznie (w formie skanu) na adres: budzet.obywatelski@um.trzebnica.pl
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica (z dopiskiem "Budżet Obywatelski 2020")

2. Analiza zgłoszeń 23-29.06

Zgłoszenia zostaną zweryfikowane i przeanalizowane przez specjalnie powołany Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który sprawdzi czy zgłoszone przez mieszkańców propozycje spełniają wymogi udziału w programie. Przy przeprowadzaniu weryfikacji Zespół kieruje się następującymi kryteriami: zgodność z ustawą o samorządzie gminnym w zakresie realizacji zadań własnych gminy, zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodność z ustawą o finansach publicznych, możliwości technicznych i praktycznej realizacji zadania, faktyczny koszt realizacji, który nie może  przekroczyć kwoty 100 000 zł. Nie będą uwzględniane propozycje zadań zgłaszane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym.

3. Uzupełnienie i poprawa wniosków 30.06-6.07

W sytuacji, w której formularz zgłoszeniowy z propozycją zadania do budżetu obywatelskiego jest niekompletny albo nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do analizy zadania, przedstawiciel Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego występuje telefonicznie lub mailowo do Lidera projektu o uzupełnienie informacji. Formularze nie uzupełnione we wskazanym terminie zostaną odrzucone.

4. Ponowna weryfikacja projektów 7-13.07

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przeprowadza ponowną weryfikację wszystkich uzupełnionych propozycji zadań. Zespół ten przygotuje również listę propozycji zadań poddanych pod głosowanie mieszkańców oraz ewentualnie listę zadań, które zostały odrzucone ze względu na niedopełnienie wymaganych warunków.

5. Głosowanie mieszkańców 14-31.07

Każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica (zameldowanie stałe bądź czasowe) może oddać tylko 1 głos na wybrane z listy zadanie. Moduł online dostępny będzie na stronie www.trzebnica.pl w zakładce "Budżet Obywatelski".  Kartę do głosowania można pobrać z ww zakładki lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego.

6. Ogłoszenie wyników do 10.08

Na podstawie liczby zebranych głosów mieszkańców oraz z uwzględnieniem dostępnej puli pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego, ogłoszona zostanie ostateczna lista wybranych do realizacji zadań.

7. Realizacja zadań

Zadania – zgłoszone i wybrane w ramach głosowania przez mieszkańców – zostaną zrealizowane w 2020 roku (z możliwością kontynuacji i zakończenia w 2021 roku).