• EN
 • DE
 • UA

Jak zgłosić projekt do BO 2024?

belka.png

 

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica na 2024 r. odbywa się poprzez wypełnienie i złożenie wniosku przez zgłaszającego projekt (zgodnie z załącznikiem nr 1), który to wniosek zawiera:

 • tytuł projektu
 • skrócony opis projektu
 • lokalizację projektu
 • opis projektu określający cele projektu i działania, jakie będą realizowane w ramach projektu
 • opis zastosowania zasad uniwersalnego projektowania – o ile jest to możliwe
 • szacunkowe koszty projektu
 • uzasadnienie do projektu
 • dane wnioskodawcy i dane kontaktowe wnioskodawcy (a w sytuacji, gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia, dane rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby wraz z danymi kontaktowymi)
 • oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • wymienienie załączników

Złożony wniosek musi być wypełniony kompletnie i poprawnie oraz należy do niego załączyć wszystkie wymienione we wniosku załączniki.

Wniosek mogą składać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica.

Do wniosku, zgłaszający dołącza listę podpisów mieszkańców Gminy Trzebnica (załącznik nr 2) popierających projekt. Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt wynosi 20. Lista podpisów powinna zawierać:

 • pełną nazwę popieranego projektu
 • imię i nazwisko osób popierających projekt, dane adresowe tych osób, rok urodzenia, własnoręczny podpis każdej z tych osób przy swoich danych osobowych umieszonych na liście
 • oświadczenia osób popierających projekt dotyczące przetwarzania ich danych osobowych oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO


Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać:

 • w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Trzebnicy lub listownie na adres Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica (z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2024”)
  lub
 • w formie elektronicznej opatrzonej profilem zaufanym lub ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym na skrzynkę podawczą ePuap Urzędu Miejskiego w Trzebnicy


W przypadku, gdy zgłaszającym projekt, popierającym projekt lub biorącym udział w głosowaniu nad projektami w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzebnica na rok 2024 jest osoba małoletnia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego tej osoby do składania przez małoletniego wniosku, popierania przez małoletniego projektu lub głosowania przez małoletniego nad projektami. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody stanowi załącznik nr 3.
 

Projekty muszą spełniać określone uchwałą LIX/556/23 wymogi formalne, a także być zgodne z prawem i wykonalne technicznie.

 

Karta do zgłoszenia projektu oraz inne dokumenty zostaną udostępnione wkrótce.