• EN
  • DE

Klon sukcesu dla gminnego ERGO

13 czerwca Bank Ochrony Środowiska uhonorował specjalnym wyróżnieniem – „Klonem 2017” – firmy i przedsiębiorstwa z regionu dolnośląskiego i opolskiego, które umiejętnie i skutecznie potrafią łączyć biznes z działalnością proekologiczną. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o. jako jedyna gminna spółka komunalna otrzymała nagrodę za uzyskanie znaczącego efektu ekologicznego inwestycji we współpracy z BOŚ.

Wyróżnienia wręczono podczas uroczystej gali, w której wzięli udział m.in. Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, prezes zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Maria Spalińska oraz główna księgowa spółki Iwona Tarnawska. Bank Ochrony Środowiska przyznaje „Klony” w dwóch kategoriach: „Znaczący efekt ekologiczny” oraz „Firma ekologicznie i społecznie zaangażowana”. Trzebnicka spółka komunalna otrzymała wyróżnienie za zrealizowanie inwestycji, czyli budowę oczyszczalni ścieków w Skarszynie i Trzebnicy oraz trzech Stacji uzdatniania wody w Trzebnicy, które chronią środowisko naturalne, a jednocześnie prowadzą do usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trzebnica.

– Cieszę się, że Bank Ochrony Środowiska docenił działania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO, które nie tylko wpływają na dynamiczny rozwój Gminy Trzebnica, ale także na środowisko naturalne naszego regionu. To pokazuje, że decyzja o utworzeniu spółki, którą podjąłem z myślą o mieszkańcach, była słuszna i wciąż przynosi wymierne korzyści – mówił podczas gali burmistrz Marek Długozima. – Gmina Trzebnica stale podejmuje działania proekologiczne, podwyższając tym samym jakość życia lokalnej społeczności. Od lat przyświeca nam hasło „Trzebnica dba o środowisko”. Dowodem tego są chociażby najlepsze wyniki selektywnej zbiórki odpadów, za które otrzymaliśmy tytuł „Najlepiej segregującej gminy na Dolnym Śląsku”. Gratuluję pani prezes Marii Spalińskiej wyróżnienia oraz tego, jak starannie zarządza spółką i realizuje powierzone zadania – podsumował.

Swoje podziękowania za dotychczasową współpracę burmistrz skierował w stronę dyrektor Centrum Kooperacyjnego Banku Ochrony Środowiska Sylwii Michalik-Franas: – Wyróżnienie dla GZGK TRZEBNICA–ERGO jest bardzo ważne w kontekście dalszej współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska. Mam nadzieje, że nadal wspólnymi siłami będziemy budować lepszą przyszłość mieszkańców Gminy Trzebnica.

Przypomnijmy, że Gmina Trzebnica powierzyła spółce wykonywanie zadań własnych gminy, służących głównie zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej z zakresu użyteczności publicznej. Należą do nich m.in. zapewnienie czystości i porządku oraz utrzymanie dróg gminnych i terenów zielonych na terenie miasta i gminy, zarządzanie gminnym punktem selektywnej zbiórki odpadów i składowiskiem odpadów oraz organizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Od zeszłego roku spółka utrzymuje i zarządza także parafialnym cmentarzem.

11.jpegPamiątkowe zdjęcie nagrodzonych w kategorii „Znaczący efekt  ekologiczny”. Wyróżnienie oraz statuetkę Klon 2017 dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO z rąk dyrektor Centrum Kooperacyjnego BOŚ Sylwii Michalik-Franas odebrali Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz prezes GZGK TRZEBNICA-ERGO Maria Spalińska.

13.jpeg

15.jpegGmina Trzebnica stale podejmuje działania na rzecz środowiska. Na zdjęciu nowowybudowana kwatera azbestu na składowisku odpadów w Marcinowie.

17.jpegZmodernizowano także stacje uzdatniania wody w sołectwach. Na zdjęciach stacja w Skarszynie, gdzie w 2011 roku wybudowano również nowoczesną oczyszczalnię ścieków wraz z siecią kanalizacyjną.

18.jpeg

20.jpegBurmistrz Marek Długozima wraz z prezes Marią Spalińską przed stacją uzdatniania wody przy ul. Żołnierzy Września w Trzebnicy.