• EN
  • DE

Otwarte konkursy ofert - wyniki

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2017 w następujących obszarach:

I.     podtrzymywania tradycji narodowych,  pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
II.    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
III.   kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
IV.   działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
V.    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

Wyniki Otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2017 zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.