Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Budżet Gminy Trzebnica na 2012 rok


Jednym z kluczowych zagadnień podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy było podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Trzebnica na rok 2012. Dochody zaplanowano na kwotę 58 mln 190 tys. 33 zł. Natomiast wydatki zaprojektowano oszczędnie i celowo z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów, a zarazem tak aby umożliwić terminową realizację przewidzianych do wykonania zadań. Tak zaplanowane wydatki zamykają się sumą 58 mln 219 tys. 508 zł.


Projekt uchwały budżetowej na rok 2012, wraz z przedstawioną możliwością sfinansowania deficytu budżetowego oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebnica, został pozytywnie zaopiniowany przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej. Projekt omawiany był również szczegółowo przez burmistrza i panią skarbnik na komisjach przed sesją.

Mimo to przeciwko podjęciu uchwały głosowało 8 radnych: Janusz Szydłowski, Zenon Janiak, Jan Darowski, Paweł Czapla, Paweł Wolski, Wojciech Wróbel, Adam Gubernat i Krzysztof Surówka.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych: Tadeusz Cepiel, Jan Janusiewicz, Wiesława Kucięba, Karol Idzik, Andrzej Łoposzko, Agnieszka Moździerz, Janusz Pancerz, Zbigniew Pasiecznik, Janina Polak, Edward Sikora, Mateusz Stanisz, Barbara Trelińska i Jan Zielonka.

Tegoroczny budżet gminy Trzebnica wygląda następująco:

Dochody ustalono na łączną kwotę 58 190 033 zł
Wydatki ustalono na łączną kwotę 58 219 508 zł

Planowany deficyt w wysokości 29 475 zł zostanie pokryty środkami z tytułu emisji obligacji.

Jednocześnie zachowujemy w tegorocznym budżecie zasadę zrównoważenia budżetu co oznacza, że dochody bieżące są większe niż wydatki bieżące. Z zachowaniem tej reguły ma problemy wiele gmin – podkreśla Barbara Krokowska, Skarbnik Gminy Trzebnica oraz dodaje: Na wszystkie dotacje (podmiotowe, celowe) w ramach budżetu przewidziano w 2012 roku kwotę 3 mln 953 tys. 577 zł. W rozchodach uwzględniono spłatę pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Skarszynie, natomiast w przychodach preferencyjną pożyczkę na termomodernizację oraz emisję obligacji komunalnych na kwotę 2 mln zł. W wyniku zsumowania dochodów i wydatków w budżecie na 2012 rok deficyt wynosi zaledwie 29 tys. 475 zł. Należy zatem uznać, że tegoroczny budżet jest bardzo zrównoważony i gmina w ten sposób przygotowała się do spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych na gminne inwestycje.
Wskaźnik zadłużenia Gminy Trzebnica na koniec roku wyniósł 42%, przy dopuszczalnym poziomie 60 %. Z tym zadłużeniem Gmina Trzebnica plasuje się w środku stawki. Zadłużenie gminy utrzymuje się na bezpiecznym poziomie i nie zagraża płynności finansów Gminy.


Najważniejsze inwestycje w roku 2012

Umieszczony w budżecie wykaz zadań inwestycyjnych w przeważającej części dotyczy inwestycji, które mogą być dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Dzięki takiej konstrukcji po otrzymaniu refundacji pozyskane środki będzie można przeznaczyć na inne inwestycje gminne.

Wydatki inwestycyjne w budżecie na 2012 rok stanowią 14 procent i jest to kwota 8 mln 107 tys. 412 zł. Jednym z najważniejszych zadań będzie budowa nowej przychodni zdrowia. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej na projekt nowej przychodni, która będzie zlokalizowana przy ulicy Kolejowej – w sąsiedztwie dworca kolejowego oraz projektowanego dworca autobusowego.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym jest modernizacja budynku posanatoryjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Przewidywane koszty tej inwestycji 2 mln 950 tys. zł. Gmina korzysta przy tym z możliwości dofinansowania w ramach programu termomodernizacji z NFOŚiGW.

Ważną inwestycją będzie dostosowanie gminnego składowiska odpadów do norm technicznych, wymaganych przepisami znowelizowanego prawa. Chodzi o to, by nasze nowe składowisko odpadów mogło nadal funkcjonować i dlatego konieczny jest montaż instalacji odgazowujących. Te nakłady są niezbędne i wyniosą 1 mln 346 tys. zł. Przy tej inwestycji gmina ubiega się o środki zewnętrzne.
Następnym zadaniem jest przebudowa ulicy Jana Pawła II i ulicy Stawowej w Trzebnicy, co pozwoli podnieść estetykę tego zabytkowo-spacerowego rejonu miasta, zapewni większy komfort życia mieszkańcom i zwiększy atrakcyjność turystyczną.

W ramach tegorocznych inwestycji na obszarach wiejskich zaplanowano między innymi budowę i remonty dróg, jak np. w Ujeźdźcu Małym czy Koniowie, montaż oświetlenia drogowego, remonty świetlic i projekty budowy nowych.

Kolejne ważne działanie to budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku oraz aż 11 placów zabaw we wsiach na terenie gminy. Te dwie ostatnie inwestycje pochłoną w sumie ponad 1,5 mln zł, ale sporą część tej kwoty będą stanowić unijne dotacje.

 
Jak podkreśla burmistrz Marek Długozima:


Gmina w przypadku wielu inwestycji ubiega się o środki zewnętrzne, co pozwoli w przyszłości realizować kolejne zadania, bo dzięki pozyskanym dotacjom będziemy mieli fundusze na następne cele. W pierwszej kolejności zabezpieczamy środki na zadania, w ramach których można pozyskać fundusze unijne, a to powiększa możliwości przeznaczania większych kwot z budżetu na kolejne zadania. To wzmacnia inwestycje i zwiększa nakłady na następne zadania, co pokazał budżet z roku 2011. Weszliśmy w tamten rok jako gmina z 10 zadaniami, a zakończyliśmy zaplanowanymi inwestycjami w liczbie 81. W 2011 roku budżet na inwestycje wzrósł o 135 procent.

Dodaje również:

Radni, którzy zagłosowali przeciwko tegorocznemu budżetowi, zagłosowali tak naprawdę przeciwko dalszemu rozwojowi gminy – m.in. budowie 11 placów zabaw na terenach wiejskich, przeniesieniu Szkoły Podstawowej nr 2, utworzeniu szkoły muzycznej I i II stopnia, projektowi nowej przychodni zdrowia, budowie boiska wielofunkcyjnego w Kuźniczysku, remontom świetlic wiejskich, budowie dróg i instalacji oświetlenia drogowego na wsiach oraz wielu innym zadaniom.

Rozumiem, że można mieć inne pomysły i wizję rozwoju, ale wielokrotnie podkreślałem i nadal podkreślam, że jestem otwarty na pomysły i rozwiązania ze strony opozycyjnych radnych, jednak jak do tej pory nie spotkałem się z ani jedną konkretną propozycją wdrożenia innych rozwiązań. Wszystko, co zaproponuję, jest jednomyślnie negowane, bez głębszej merytorycznej refleksji. Budżet Gminy Trzebnica jest od kilku lat bardzo wysoko oceniany przez niezależne komisje eksperckie i instytucje monitujące gminne budżety, zdobywamy wysokie lokaty w ogólnopolskich rankingach oceniających rozwój gminy. Ponadto o dynamicznym rozwoju naszej gminy można usłyszeć nie tylko w środowisku samorządowym, ale coraz głośniej także w regionalnych i ogólnopolskich mediach, a mimo to, opozycja ślepo neguje proponowane przeze mnie kierunki rozwoju. Jako przykład takiego postępowania podam, że radni, którzy głosowali przeciwko uchwaleniu budżetu, nie zgłosili żadnej – podkreślam żadnej – propozycji do budżetu, a gwarantuję, że zostałaby ona rozpatrzona. Każdy może ocenić, czy aby na pewno za takim zachowaniem kryje się troska o rozwój naszej małej ojczyzny -  podsumował burmistrz.

Zachęcamy do zapoznania się z wykresami ilustrującymi dynamikę wzrostu budzetu oraz wzrostu nakładów inwestycyjnych w latach 2002 - 2011:

_galeria_42_28_1_1_4_3_0_0_