Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88     //    W okresie od 27 lipca do końca sierpnia Urząd Miejski będzie przyjmował interesantów od godz. 8:00 do 15:00.

  • EN
  • DE

Nie wszyscy radni chcą rozwoju Powiatu Trzebnickiego

Subiektywnym okiem burmistrza

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Burmistrza Marka Długozimy, dotyczącym sytuacji w Radzie Powiatu Trzebnickiego, który ukazał się w najnowszym wydaniu Panoramy Trzebnickiej.  

Miałem ostatnio przyjem­ność wziąć udział w odbiorach technicznych wyremontowanych dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebnica: drogi do Wę­grzynowa, drogi do Malczowa oraz drogi z Taczowa Wielkiego do Brochocina. Do wyremonto­wania tych dróg zobowiązał się w ostatnich wyborach samorzą­dowych mój komitet wyborczy Marka Długozimy, który współ­rządzi Powiatem Trzebnickim razem z Prawem i Sprawiedliwo­ścią. Wykonanie remontów oma­wianych dróg mimo sprzeciwu mającej większość opozycji z PO i Razem w Powiecie (PSL) było naszym dużym osiągnięciem. Remonty te wykonane zostały ze środków bieżącego utrzymania dróg powiatowych, o co wielkie pretensje miał podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radny Ro­bert Adach. Dziwiłem się tylko, dlaczego dwaj radni z Gminy Trzebnica wybrani z list PO (Ro­bert Adach i Adam Gubernat) byli przeciwko remontom dróg w Gminie Trzebnica.

Wysu­wany przez opozycję argument, że Powiat Trzebnicki inwestuje tylko w drogi na terenie Gmi­ny Trzebnica, zaniedbując inne gminy powiatu jest nieprawdzi­wy, co wielokrotnie zostało udo­wodnione poprzez publikację listy remontów wszystkich dróg Powiatu Trzebnickiego w rozbi­ciu na poszczególne gminy. Naj­więcej środków na remonty dróg powiatowych zostało wydane podczas obecnej kadencji na re­monty dróg w Gminie Żmigród i Prusice, a nie w Gminie Trzeb­nica. Okazuje się jednak że opo­zycyjni radni powiatowi są prze­ciwko nie tylko remontom dróg w Gminie Trzebnica, ale również przeciwko jakimkolwiek remon­tom dróg, które nie są z ich ini­cjatywy. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK, która za­rządza drogami wojewódzkimi na Dolnym Śląsku) zwróciła się do Starosty Powiatu Trzebnic­kiego Waldemara Wysockiego o wskazanie drogi wojewódzkiej na terenie Powiatu Trzebnic­kiego, która jest w najgorszym stanie technicznym i którą re­komendowałby do przebudowy. Po objeździe dróg wojewódz­kich w naszym powiecie Starosta Trzebnicki Waldemar Wysocki wraz z Zarządem Powiatu (Da­niel Buczak, Jerzy Trela, Sławo­mir Błażewski) uznali, że w naj­gorszym stanie technicznym jest droga wojewódzka nr 340 na odcinku z Ludgierzowic do Nie­dar w Gminie Zawonia, o której remont zabiegał radny z Zawo­ni Bogusław Rubaszewski oraz wójt Gminy Zawonia Agnieszka Wersta.

Starosta rekomendował do remontu jeszcze dwa inne od­cinki dróg wojewódzkich, które są w złym stanie technicznym. Żadna z tych dróg wojewódz­kich nie leżała na terenie Gminy Trzebnica. Jest to kolejny dowód na to, że koalicja KWW Marka Długozimy i Prawa i Sprawie­dliwości dba o wszystkie gminy Powiatu Trzebnickiego, a nie tylko o Gminę Trzebnica. Dol­nośląska Służba Dróg i Kolei za­akceptowała propozycję Zarządu Powiatu, a więc remontowana miała być droga z Ludgierzowic do Niedar w Gminie Zawonia. Do przejęcia przez Powiat Trzeb­nicki omawianego remontu dogi i realizacji inwestycji potrzeb­na była jeszcze tylko uchwała Rady Powiatu Trzebnickiego o przejęciu od Województwa Dolnośląskiego zadania własne­go województwa finansowanego z własnych środków. Głosowanie nad uchwałą w tej sprawie odby­ło się podczas sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 12.05.2016 roku. Podczas omawianej sesji Radny Robert Adach zarzucił jednak Staroście Trzebnickiemu i Zarządowi Powiatu, że wybrał do przebudowy drogę, która na mocy rzekomego porozumienia i tak ma być remontowana po zakończeniu budowy drogi eks­presowej S5. Radny Adach obu­rzał się, że w ten sposób Zarząd Powiatu działa na korzyść pry­watnego przedsiębiorcy, z któ­rym może być w zmowie. Radni opozycyjni nie przyjęli propozy­cji koalicji rządzącej powiatem remontu drogi Ludgierzowice- Niedary w Gminie Zawonia i po­stanowili podzielić milionową dotację na ten cel na remonty dróg wojewódzkich w czterech gminach Powiatu Trzebnickiego (oczywiście bez Gminy Trzeb­nica). Gdyby decyzja radnych opozycyjnych była wiążąca, mie­libyśmy remonty czterech dwu­stumetrowych odcinków dróg wojewódzkich.

Na takie rozwią­zanie nie zgodziła się jednak Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, która zaprzeczyła istnieniu jakiegokolwiek porozu­mienia na remont drogi Ludgie­rzowice- Niedary po zakończe­niu budowy drogi S5 o którym informował niezgodnie z prawdą radny Robert Adach. Dyrektor DSDiK uznał, że skoro radni nie potrafią porozumieć się co do zaproponowanego przez Zarząd Powiatu i akceptowanego przez DSDiK remontu drogi Ludgie­rzowice- Niedary, to DSDiK sama wybierze drogę wojewódz­ką, którą wyremontuje. W ten sposób awanturnictwo i nego­wanie wszelkich propozycji Za­rządu Powiatu przez radnego Roberta Adacha i radnych opo­zycyjnych doprowadziło do tego, że najgorszy odcinek drogi wo­jewódzkiej w naszym powiecie w Gminie Zawonia nie będzie re­montowany. Szkoda, że uchwały Rady Powiatu o remoncie drogi Ludgierzowice- Niedary nie po­parł opozycyjny radny z Gmi­ny Zawonia Pan Jan Zdziarski. Widocznie wierność linii partii, z którą szedł do wyborów była dla niego ważniejsza od bezpie­czeństwa mieszkańców gminy, z której został wybrany do Rady Powiatu Trzebnickiego.

Wspo­mnianą wyżej inwestycje jednak poparł Bogusław Rubaszewski radny z Zawoni, o który to re­mont drogi mocno zabiegał. Podczas omawianej sesji w dniu 12.05.2016 roku również inne konstruktywne propozycji koali­cji rządzącej powiatem spotkały się z odmową radnych opozycyj­nych z PO i PSL. Dzięki sprzeci­wowi radnych opozycyjnych do­tacji z Powiatu Trzebnickiego na zakup dwóch samochodów nie dostanie Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy. Takie wspar­cie zadeklarowała już m.in. Gmi­na Trzebnica, Gmina Zawonia i Wisznia Mała. Brak zgody Rady Powiatu Trzebnickiego na prze­kazanie dotacji może skutkować niemożliwością zakupu omawia­nych samochodów, a tym samym zmniejszeniem bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Trzeb­nickiego. Radni opozycyjni nie zgodzili się również na zabez­pieczenie w budżecie Powiatu środków finansowych na projekt rozbudowy powiatowego Szpi­tala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigro­dzie. Niestety radni opozycyjni zamiast konstruktywnej krytyki koncentrują się na totalnym pa­raliżu działań Starosty Trzeb­nickiego i Zarządu Powiatu. W związku z tym po raz kolejny proszę o wzniesienie się przez radnych opozycyjnych ponad partyjne podziały i konstruk­tywną prace na rzecz Powiatu Trzebnickiego. Będziemy jako koalicja jeszcze raz wnioskować do rady o realizację inwestycji remontu drogi z Ludgierzowic do Niedar. Jak wówczas zacho­wa się Jan Zdziarski radny z Za­woni?

podpis burmistrza.jpeg

 

gotowe-RGB.jpegJan Zdziarski, radny z Zawoni nie głosował za budową drogi Zawonia – Ludgierzowice. Podobnie jak radni – Robert Adach i Adam Gubernat. Oni również nie głosują za budową dróg w Gminie Trzebnica.