• EN
  • DE
  • UA

Sprawy Wojskowe

Służba przygotowawcza

W ramach współpracy UM Trzebnica z Wojskową Komendą Uzupełnień we Wrocławiu informujemy, że WKU we Wrocławiu prowadzi nabór do służby przygotowawczej która, daje szansę młodym ludziom na zrobienie kariery żołnierza zawodowego.

Do kontaktów w przedmiotowej sprawie upoważnione są :

– p.Anna Karczmarek – tel. 261 656 154

– p. Patrycja Krauze – tel. 261 656 143

Komunikat Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu

Jeśli jesteś młodym, kreatywnym człowiekiem i chciałbyś swoje życie związać z mundurem, Armia ma dla Ciebie ciekawą propozycję, a mianowicie: powołanie do służby przygotowawczej, która jest jednym z pierwszych kroków do zrobienia kariery żołnierza zawodowego.

Służba przygotowawcza ma charakter elitarny i jest przeznaczona wyłącznie dla wybranych. Umożliwia wstąpienie do Narodowych Sił Rezerwowych wraz z wszystkimi uprawnieniami i korzyściami z tego wynikającymi. Daje także szansę pełnienia służby w korpusie szeregowych zawodowych.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej trwa od czterech do sześciu miesięcy w zależności od korpusu, a po jego odbyciu uzyskasz prawo do posiadania stopnia wojskowego oraz tytułu żołnierza rezerwy.

Pełniąc ww. służbę masz prawo do:

1) uposażenia z tytułu pełnienia służby przygotowawczej na potrzeby korpusu:

· oficerów 60% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego
tj. 1500 zł;

· podoficerów 40% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego
tj. 1000 zł;

· szeregowych 30% najniższego miesięcznego uposażenia zasadniczego żołnierza
zawodowego tj. 750 zł.

2 ) świadczeń pieniężnych , tj. :

· zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby przygotowawczej;

· zasiłek z tytułu posiadania na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin;

· zasiłek alimentacyjny;

· zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną, jeżeli postępowanie przygotowawcze
wszczęte przeciwko Tobie o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem
obowiązków służbowych zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu;

· zwrot najmu i kosztów eksploatacyjnych zajmowanego lokalu w czasie odbywania służby
przygotowawczej 

Ponadto okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Jeśli nasza oferta spełnia Twoje oczekiwania skontaktuj się z Wojskową Komendą Uzupełnień
we Wrocławiu:

• e-mail : wkuwroclaw@wp.mil.pl,

• nr tel.261 656 100

• nr tel.261 656 133,

gdzie uzyskasz informacje o warunkach, które musisz spełnić, aby zostać powołanym do
ww. służby.


Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej

1.Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia, są wzywani do stawiania się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. 
2.Oprócz imiennego wezwania są rozplakatowywane obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego określającego miejsce i termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
3.Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
4.Osoba stająca do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, staje przed powiatową komisją lekarską, której przedstawia dowód osobisty oraz posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.Oprócz posiadania w/w dokumentów osoba zgłaszająca się raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić dla potrzeb ewidencji wojskowej:
a) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm ( bez nakrycia głowy);
b) dokument stwierdzający wykształcenie (świadectwo szkolne) lub pobieranie nauki.
W razie zaistnienia wypadków losowych ( choroba, wypadek itp. ) osoba wezwana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, zobowiązana jest dostarczyć zwolnienie lekarskie (osobiście lub poprzez członka swojej najbliższej rodziny itp.).
5.Po zakończeniu kwalifikacji wojskowej osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, otrzymuje książeczkę wojskową i zostaje przeniesiona do rezerwy.
6.Osoby które chcą służyć w wojsku, otrzymają wszelkie niezbędne informacje w trakcie rozmowy z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu.


Wznowienie punktu konsultacyjnego Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu

W ramach współpracy WKU Wrocław z UM Trzebnica, od maja 2015 r. zostanie wznowiona praca punktu informacyjnego. Podczas dyżuru przedstawiciela WKU
we Wrocławiu na stanowisku konsultacyjnym będzie można zrealizować następujące czynności :
1) złożyć wniosek do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, do którego należy dołączyć:
- kopię posiadanego prawa jazdy lub innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach;

-kopię ostatniego świadectwa ukończenia szkoły;

2) złożyć wniosek do służby przygotowawczej, do którego wymagane są następujące załączniki:
- kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
- inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje;

3) złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przebiegu służby wojskowej pełnionej podczas wykonywania zadań poza granicami państwa w celu przyznania statusu weterana lub weterana poszkodowanego;

4) otrzymać wpis przeniesienia do rezerwy w książeczce wojskowej;

5) złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia:
- dotyczącego przebiegu służby wojskowej
- uregulowanego stosunku do służby wojskowej;

6) złożyć wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, do którego niezbędne jest załączenie:
- aktualnego zdjęcia o wymiarach 3x4 cm.;
- informacji o uiszczeniu opłaty skarbowej w kwocie 28 zł wpłaconej na konto:
Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
PKO Bank Polski S.A nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Praca punktu informacyjnego WKU przewidywana jest w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy (pok. 105 II – piętro ) w następujących terminach:
- 23 czerwiec;
- 03 wrzesień;
- l 0 listopad.


Dla wszystkich żołnierzy rezerwy zamieszkałych na terenie gminy Trzebnica z dniem 01.01.2011r. macierzystą Wojskową Komendą Uzupełnień jest Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu.

 

Adres i telefon kontaktowy :

W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2016 r. siedziby Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu, uprzejmie informuję, że w okresie od 12 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. nasza instytucja będzie realizowała obsługę   interesantów   w   miejscu   dotychczasowego   funkcjonowania, tj. przy ul. Obornickiej 130 oraz w nowym miejscu - przy ul. Gajowickiej 118.

W związku z powyższym osoby zainteresowane złożeniem wniosków w sprawach powszechnego obowiązku obrony i otrzymaniem zaświadczeń wydawanych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu mogą dokonać tych czynności osobiście w obydwu wskazanych wyżej lokalizacjach. Natomiast korespondencję proszę kierować na adres:

- do dnia 31 grudnia 2015 r. - 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 130

- od dnia  1 stycznia 2016 r. - 50-984 Wrocław, ul. Gajowicka 118.