Szanowni Państwo, od 25 czerwca do 31 sierpnia 2019 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu oferta na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2015 w nastepujących obszarach:

podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;

kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 

Wyniki

więcej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej