• EN
 • DE

Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza otwarty konkurs ofert

Na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2015 w następujących obszarach:
 

 1. podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
   
 2. pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
   
 3. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
   
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
   
 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 

 

Więcej na BIP Trzebnica