Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Oświadczenie Burmistrza Gminy Trzebnica

W związku z zamieszczoną w artykułach prasowych „NOWa Gazeta Trzebnicka” informacją o złożeniu przez Delegaturę NIK we Wrocławiu zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązków przez kierownika kontrolowanej jednostki polegających na nie naliczeniu przez Gminę Trzebnica kar umownych wykonawcy rewitalizacji budynku Ratusza, pragnę poinformować o faktach.

Z informacji uzyskanych od Delegatury NIK we Wrocławiu wynika, że opisane wyżej zawiadomienie zostało złożone w dniu 14 marca 2011 roku. Sprawą zajmuje się obecnie Prokuratura Rejonowa w Miliczu. Do dnia dzisiejszego nie zostało jednak wydane przez Nią postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego, ani tym bardziej o przedstawieniu jakichkolwiek zarzutów.

Kontrola obejmowała okres od 2003 do 2007 roku. Moja kadencja rozpoczęła się w grudniu 2006 roku. W tym czasie trwały jedynie prace kończące renowację budynku Ratusza, to jest kładzione były tynki zewnętrzne na budynku. Informuję, że kary za zwłokę w rewitalizacji budynku Ratusza nie zostały naliczone wykonawcy, gdyż kary te nalicza się w przypadku, gdy niewykonanie określonych w umowie obowiązków wynika z winy wykonawcy. Nieterminowe zakończenie prac związane było ze złymi warunkami atmosferycznymi, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć. Utrzymujące się niskie temperatury spowodowały, że wykonawca nie mógł w terminie przystąpić do wykonywania tynków zewnętrznych budynku. Opisane wyżej okoliczności nie były spowodowane winą wykonawcy, wobec czego obciążenie go karami umownymi byłoby nieuzasadnione, sprzeczne z przepisami prawa i treścią umowy. Działanie takie mogło narazić Gminę Trzebnica na niepotrzebny, kosztowny proces sądowy, który w razie przegranej spowodowałby konieczność zapłaty na rzecz wykonawcy kosztów procesu. Brak obciążenia karami umownymi wykonawcy, który nie jest winny opóźnieniom w wykonaniu prac, a ponadto wykazując dobrą wolę wykonuje nieodpłatnie dodatkowe prace na rzecz Gminy Trzebnica, jest rozwiązaniem w tych okolicznościach korzystnym dla Gminy Trzebnica.
 

Reasumując, naliczenie kary umownej w opisanych okolicznościach byłoby działaniem bezprawnym, o czym informowały mnie podległe służby inwestycyjne i prawne. Uważam, że w ten sam sposób zostaną ocenione moje działania przez organy rozpatrujące zawiadomienie NIK a przede wszystkim przez Mieszkańców Gminy Trzebnica.

Warto nadmienić, że na terenie kraju NIK przeprowadził kontrolę w 36 gminach, w 32 stwierdzając różne uchybienia. Ponadto wcześniejsze kontrole realizowane przez jednostki zewnętrzne w Gminie Trzebnica, a dotyczące tej samej tematyki, nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości, czy uchybień w realizacji inwestycji przez Gminę Trzebnica.
 
Na koniec chciałbym również wyjaśnić, że przed opisaniem wskazanej wyżej sprawy żaden z dziennikarzy „NOWa Gazeta Trzebnicka” nie kontaktował się ze mną i nie pozwolił odnieść się do stawianych mi zarzutów, zadowalając się stanowiskiem wyłącznie jednej ze stron, to jest NIK.
 
Wyrażam nadzieję, że opisane wyżej zaniechanie było skutkiem nieumyślnego zaniedbania i że w przyszłości dziennikarze będą wykazywać się większą rzetelnością i starannością zawodową, co pozwoli na obiektywne przedstawianie spraw będących przedmiotem zainteresowania całej reprezentowanej przeze mnie społeczności lokalnej.
 
 

                                                                                Marek Długozima

                                                                         Burmistrz Gminy Trzebnica